WNIOSKI NA 31 MLN ZŁ. DO REMONTU: WODNA, GARBARSKA I MASZTALERZA.

W ramach ósmego naboru do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych samorząd Kościana złożył trzy wnioski o bezzwrotne dofinansowanie inwestycji o łącznej wartości ponad 31 mln zł.

Podczas ósmego naboru miasto mogło zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Po jednym na inwestycje o wartości do: 2, 8 i 30 milionów złotych. Obligatoryjny był wniosek na dotację do 2 milionów złotych.

Środki z puli projektów do dwóch milionów złotych chcemy przeznaczyć na przebudowę ulic: Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza. Ich stan od dawna jest zły, a pogorszył się podczas remontu Rynku. Dlatego gdy zakończymy prace związane z rewitalizacją zamierzamy przebudować ulice, którymi obecnie prowadzony jest ruch tranzytowy – informuje burmistrz Piotr Ruszkiewicz. – Kwota dofinasowania nie pozwala na rozszerzenie tego projektu o ulice Kościelną i Szczepanowskiego. Musieliśmy wybrać te, których stan jest najgorszy.

W pozostałych dwóch kategoriach dofinasowanie nie jest obligatoryjne i nie wiadomo czy miasto otrzyma środki.

W ramach projektów do 8 milionów wystąpiono o dotacje na kompleksową przebudowę ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza oraz na zagospodarowanie terenów przy ul. Okrężnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Okrężnej i Igłowicza.

Wniosek o dofinasowanie inwestycji o wartości do 30 milionów złotych obejmuje usprawnienie i unowocześnienie systemu zaopatrzenia miasta w wodę oraz uszczelnienie gospodarki ściekowej. Szacowane koszty projektu wynoszą 23 miliony złotych.

Lista projektów, na które miasto złożyło wnioski o dofinasowanie

Zadania do 2.000.000 zł

Nazwa inwestycji: Kompleksowa przebudowa ul. Wodnej, Garbarskiej i Masztalerza w Kościanie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz działaniami promocyjnymi.
W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:
1. Przebudowa nawierzchni, wymiana sieci wodociągowej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz oznakowanie pionowe i poziome ul. Wodnej.
2. Przebudowa nawierzchni, wymiana sieci wodociągowej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz oznakowanie pionowe i poziome ul. Garbarskiej.
3. Przebudowa nawierzchni, wymiana sieci wodociągowej, wymiana sieci kanalizacji deszczowej, renowacja kanalizacji sanitarnej oraz oznakowanie pionowe i poziome ul. Masztalerza.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 2.000.000 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 100.000 zł
Procentowy udział własny miasta w realizacji inwestycji: 5,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 1.900.000 zł

Zadania do 8.000.000 zł

Nazwa inwestycji: Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza
W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace:
1. Przebudowa nawierzchni, renowacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome ul. Modrzewiowej.
2. Przebudowa nawierzchni, renowacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymiana sieci wodociągowej, oznakowanie pionowe i poziome ul. Kochanowskiego.
3. Przebudowa nawierzchni, renowacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome ul. Iwaszkiewicza.
4. Przebudowa nawierzchni, renowacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymiana sieci wodociągowej, oznakowanie pionowe i poziome ul. Słowackiego.
5. Przebudowa nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymiana sieci wodociągowej, oznakowanie pionowe i poziome ul. Prusa.
6. Przebudowa nawierzchni, renowacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, wymiana sieci wodociągowej, oznakowanie pionowe i poziome ul. Jodłowej.
7. Przebudowa nawierzchni, budowa kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome
ul. Kraszewskiego.
8. Przebudowa nawierzchni, renowacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome ul. Bojanowskiego.
9. Przebudowa nawierzchni, renowacja kanalizacji sanitarnej, wykonanie kanalizacji deszczowej,
oznakowanie pionowe i poziome ul. Bednarkiewicza.
10. Zagospodarowanie terenów przy ul. Okrężnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Okrężnej i budową kanalizacji deszczowej w ul. Igłowicza w Kościanie.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 7.800.000 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 390.000 zł
Procentowy udział własny miasta w realizacji inwestycji: 5,00 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 7.410.000 zł

Zadania do 30.000.000 zł

Nazwa inwestycji: Usprawnienie i unowocześnienie systemu zaopatrzenia w wodę oraz uszczelnienie gospodarki ściekowej w mieście Kościan.
Przedmiotem wniosku jest dofinansowanie modernizacji i unowocześnienia istniejącego procesu uzdatniania wody wraz z budową nowych ujęć oraz modernizację systemu kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki do oczyszczalni.
Renowacja kanalizacji sanitarnej w m. Kościan Zakres renowacji obejmuje sieć kanalizacji sanitarnej wraz 3 przepompowniami ścieków. Prace planowane są na kanałach o DN 600-800 mm (odcinki ul. Bączkowskiego – ul. Koszewskiego – oczyszczalnia) i rurociągu tłocznym (ul. Krótka). Istniejąca kanalizacja wykonana jest z rur betonowych. Nieszczelności, powodują infiltrację wód opadowych i gruntowych do kolektorów, co zwiększa ilość ścieków. W okresie suszy ściek infiltruje do wód gruntowych.
Oba zjawiska wpływają niekorzystnie na środowisko naturalne. Pierwsze wpływa m.in. na zwiększone zużycie energii elektrycznej w procesie oczyszczania ścieków, a proces infiltracji zanieczyszcza wody gruntowe.

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 23.000.000 zł
Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1.200.000 zł
Procentowy udział własny miasta w realizacji inwestycji: 5,22 %
Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 21.800.000 zł

Źródło: Miasto Kościan

Najnowsze artykuły