GMINA CZEMPIŃ PROWADZIĆ BĘDZIE ROKOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁEK W GŁUCHOWIE

Gmina Czempiń zaprasza inwestorów, firmy poszukujące gruntów do zapoznania się z ofertą inwestycyjną sprzedaży działek w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 – niespełna 3 km do węzła Czempiń na trasie Poznań – Wrocław, w odległości 30 km od Poznania, 40 km od Leszna i 140 km od Wrocławia. Dogodna lokalizacja i atrakcyjne zapisy planu zagospodarowania, a także potencjał lokalnego rynku pracy to najważniejsze atuty, którymi gmina przyciąga inwestorów. Nieruchomości gruntowe, które oferuje Gmina Czempiń to niezabudowane to działki o numerach 80/4, i 80/5, położone są w Głuchowie, powiat Kościan, województwo wielkopolskie, przy ulicy Kościańskiej – dawna droga krajowa nr 5 (trasa Poznań- Wrocław). Nieruchomość usytuowana jest w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5, oddalonej o niecałe 3 km i autostrady A2, oddalonej o 25 km. Nieruchomości usytuowane są na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dużym udogodnieniem dla przyszłych inwestorów jest droga wewnętrzna z wewnętrzna z oświetleniem, monitoringiem i wiatą przystankową, a także uzbrojenie terenu, które obejmuje przede wszystkim kanalizację sanitarną oraz sieć wodociągową. Teren wyposażony został w sieć Internetu światłowodowego. Działki stanowią część powstającej strefy inwestycyjnej, która docelowo swym zasięgiem obejmie ponad 80ha. Sprzedaż w drodze rokowań Gmina Czempiń ogłosiła rokowania ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/4 o pow. 14 653 m2  oraz nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 80/5 o pow. 11 143 m2  – położonych w Głuchowie. Jak wziąć udział w rokowaniach? Uczestnicy, którzy chcą przystąpić do rokowań i zdecydują się na złożenie zgłoszenia uczestnictwa zobowiązują się do załączenia niżej wymienionych dokumentów i dodatkowych oświadczeń: 1. Przedłożenie opinii prawnej potwierdzającej, że kontrahent spełnia kryteria dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE); 2. Zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach wraz z ww. dokumentami i oświadczeniami, które należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Czempiniu przy ul. ks. J. Popiełuszki 25, 64-020 Czempiń, do dnia 19 września 2023r. z dopiskiem: „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr  80/4 obręb Głuchowo” lub „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na sprzedaż działki nr 80/5 obręb Głuchowo”. W zgłoszeniu kontrahent wskazuje proponowaną cenę nieruchomości, przy czym zaznaczyć należy, że cena nie może być niższa, niż kwota stanowiąca 40% wartości wywoławczej ceny nieruchomości podanej w ogłoszeniu o rokowaniach. Wynika to z Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21 sierpnia 1997 r; 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem rokowań, stanem prawnym, stanem faktycznym, granicami przedmiotu rokowań oraz warunkami rokowań zawartymi w ogłoszeniu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń; 4. Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Czempiń w związku z rokowaniami na sprzedaż nieruchomości; 5. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do rokowań; 6.  Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłata zaliczki; 7. Wpłaty zaliczki należy dokonać najpóźniej do dnia 19 września 2023 r.  8. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania rokowań, zaliczka przepada w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora rokowań. Zaliczka podlega zwrotowi uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają; 9. Uczestnikom, którzy nie wygrali rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia rokowań lub ich zakończenia wynikiem negatywnym. Termin i miejsce rokowań: Rokowania zostaną przeprowadzone w dniu 26 września 2023 r. o godz. 11.00 w budynku CAS Tlenownia, ul. Nowa 2, 64-020 Czempiń (parter sala spotkań). Ogłoszenia o rokowaniach ograniczonych wraz z załącznikami niezbędnymi do zgłoszenia znajdą Państwo tutaj. Jak przeprowadzane są rokowania: Do przeprowadzenia rokowań powołana zostanie komisja. Komisja przeprowadzająca rokowania odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia nie odpowiadają warunkom rokowań, zostały złożone po wyznaczonym terminie, są niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy. Część ustna rokowań to nic innego jak rozmowa z komisją, przeprowadzana oddzielnie dla każdego uczestnika zakwalifikowanego do tego etapu. Rozmowa ta dotyczy poszczególnych postanowień umowy, która miałaby zostać zawarta, przy czym w ustalaniu kryteriów oceny i wyboru danej oferty udział biorą obydwie strony. Znaczenie tutaj może mieć nie tylko cena, ale też termin, zagospodarowanie terenu lub jego przeznaczenie. Uczestnik rokowań może w tym momencie zgłaszać dodatkowe propozycje, nie mogą one jednak być mniej korzystne niż te, które zawarł wcześniej w zgłoszeniu na piśmie. Część ustna rokowań może zakończyć się w trojaki sposób: 1.      Nie udaje się osiągnąć porozumienia z żadnym uczestników. Wówczas komisja stwierdza, że nie wybrała nabywcy. 2.      Niektórzy uczestnicy rokowań składają równorzędne propozycje. Wówczas komisja może zorganizować dodatkowe rokowania ustne z nimi. 3.      Komisja ustala nabywcę, osiągając z nim porozumienie w kwestii wszystkich składników umowy objętych rokowaniami.   Umowa ta w formie notarialnej powstaje w oparciu o sporządzony przez przewodniczącego komisji protokół z rokowań. W momencie gdy protokół ten zostanie podpisany, następuje oficjalne zamknięcie rokowań. Bezpośrednio potem ich wynik zostaje podany do wiadomości uczestników przez przewodniczącego komisji.   Tutaj znajdą Państwo ogłoszenie i niezbędne załączniki dotyczące ogłoszonych rokowań https://czempin.pl/Sprzedaz_terenow_w_lokalizacji_-_strefa_inwestycyjna_Gluchowo_-_rokowania.html Prezentacja – link https://www.youtube.com/watch?v=RMkaIHE2B9A W sprawie uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Obsługi i Wsparcia Biznesu pod numerem telefonu: +48 61 28 26 703 wew. 112 lub +48 730 350 242. Gmina promuje ww. tereny ukazując główne jego atuty, którymi obok realizowanego uzbrojenia jest niewątpliwie położenie na ważnych szlakach komunikacyjnych, w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej S5 i autostrady A2. Zachęcając tym samym przedsiębiorców do zlokalizowania inwestycji na terenie Gminy Czempiń, co wpłynie na poprawę warunków naszego rynku pracy i być może skłoni część Mieszkańców Gminy Czempiń do rezygnacji z dojazdów i podjęcia pracy w miejscu zamieszkania lub jego niedalekim sąsiedztwie.

 

 

Źrósło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły