NOWE TARYFY NA WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. informuje, że decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu P0.RZT.70.28.2023/D/PH sygn. akt: PO.RZT.70.28.2023 z dnia 28.06.2023r., zmianie ulegają opłaty abonamentowe oraz stawki dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat. Skalkulowanie nowej taryfy wynika przede wszystkim z istotnych zmian warunków ekonomicznych, jakie zaistniały w ostatnich kilkunastu miesiącach, tj. w szczególności:
1.bardzo wysoka inflacja, która przełożyła się na wzrost cen energii o ponad 100% (mimo że obecna cena jest ceną maksymalną ustalaną przepisami prawa) oraz ponad 25% wzrost cen materiałów eksploatacyjnych jak i inwestycyjnych, następstwem czego było zwiększenie kosztów działalności spółki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
2.wzrost ustawowej płacy minimalnej z 2800 zł brutto w 2021r. do 3600 zł brutto od lipca 2023r., czyli o ponad 28%, co wpływa na koszty usług, z jakich korzysta spółka od podmiotów zewnętrznych oraz na koszt pracy pracowników zatrudnionych w spółce w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
3.urealnienie od 2023 roku kosztów dzierżawy sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych wykorzystywanych przez spółkę zgodnie z wymogami przepisów podatkowych;
4.drastyczny wzrost stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, co w efekcie przełożyło się na wzrost kosztów obsługi zadłużenia spółki powstałego w celu poprawy i rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Jednocześnie mając na względzie dobro Mieszkańców Gminy, na wniosek Burmistrza Gminy Czempiń, Rada Miejska w Czempiniu postanowiła złagodzić skutki podwyżek końcowym odbiorcom i podjęła uchwałę o wprowadzeniu dopłaty z budżetu Gminy Czempiń do ceny ścieków wprowadzanych do urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 36 miesięcy od dnia zatwierdzenia taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w wysokości: 2,14 zł netto za 1 m3 ścieków odprowadzanych. Dzięki tej decyzji to Gmina Czempiń pokryje blisko 50% podwyżki dla gospodarstw domowych licząc łącznie koszt wody i ścieków.

Najnowsze artykuły