ZARZĄD POWIATU Z ABSOLUTORIUM

Podczas LII sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 22 czerwca b2023 roku, Rada w drodze uchwały udzieliła Zarządowi Powiatu Kościańskiego absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2022. Przed głosowaniem Starosta Kościański Henryk Bartoszewski przedstawił radnym informację z wykonania budżetu oraz działań Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w roku 2022. Dochody w budżecie w roku 2022 zamknęły się w kwocie 108 974 764,64 zł i były wyższe niż te planowane na dzień 1 stycznia 2022 roku o 15 799 338,24 zł. W strukturze budżetu 30,3% stanowiły subwencje, 9,9% dotacje celowe z budżetu państwa, 0,5% środki unijne, pozostałe dochody stanowiły 14,5% i pochodziły m.in. z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Dochody własne stanowiły natomiast 44,8%.
Wydatki bieżące w 2022 roku zamknęły się w kwocie 81 808 750,31 zł. Z kolei wydatki inwestycyjne w kwocie 18 853 028,62 zł i stanowiły 19% kwoty wydatków ogółem. Środki te przeznaczone były głównie na inwestycje drogowe, pomoc społeczną, ochronę zdrowia i bezpieczeństwo. Znaczną część tych kosztów przeznaczono na prace modernizacyjne w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach, zakup auta na potrzeby Domu Pomocy
Społecznej w Mościszkach, montaż instalacji teletechnicznej i światłowodowej oraz rozwój Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i zakup sprzętu na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w kościańskim szpitalu, remont dachu na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie. Na inwestycje drogowe w 2022 roku przeznaczono 14 320 749,96 zł. Dzięki tym środkom udało się zrealizować kilka ważnych inwestycji, wśród których
znalazły się m.in.: rozbudowa i przebudowa dróg powiatowych nr 3919P i 3920 P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 432 przez Zbęchy, Zbęchy Pole, Nowy Dwór do drogi wojewódzkiej nr 308 (100 123 166,16 zł), budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 3911P w Głuchowie (597 342,36 zł).
Ponadto samorząd Powiatu Kościańskiego w 2022 roku wydatkował kwotę 78 993,76 zł na wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie. Koncepcja budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego kosztowała natomiast 37 285 zł. W 2022 roku zlecono wykonanie projektu rozbudowy Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie (34 110 zł). Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w SP ZOZ w Kościanie kosztowało zaś 164 687,73 zł. W roku ubiegłym zakończył się także remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Kościanie przy al. T. Kościuszki 22. II etap tego remontu kosztował 678 395,01 zł.
Starosta Henryk Bartoszewski  podczas swojego wystąpienia zwrócił również uwagę na inne działania Starostwa Powiatowego prowadzone w 2022 roku. Przypomniał o wydarzeniach, które Starostwo Powiatowe zorganizowało dla mieszkańców w 2022 roku. Były to m.in. Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie, Międzynarodowy Kościański Półmaraton im. dra Henryka Florkowskiego, Powiatowy Rajd Rowerowy, Dożynki Powiatowo-Gminne, czy widowisko laserowe połączone z koncertem i wystawą.
Na koniec starosta Bartoszewski podziękował wszystkim, którzy brali udział w realizacji budżetu. Zanim Rada wysłuchała wystąpienia starosty, Zarządowi udzielone zostało wotum zaufania w związku z koniecznością przygotowania Raportu o stanie powiatu oraz przeprowadzoną w tej sprawie debatą. Raport o stanie powiatu znajduje się na stronie internetowej Powiatu Kościańskiego.

 

 

Najnowsze artykuły