KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Wójt Gminy Kościan informuje, iż zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r., kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców gminy Kościan zostanie przeprowadzona w następujących dniach:

Mężczyźni: 16 oraz 19 czerwca 2023 r.

Kobiety: 20 czerwca 2023 r.

Kwalifikacja wojskowa to przedsięwzięcie realizowane w ramach współdziałania administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Przeprowadza się ją w celu ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.

Obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej objęci są przede wszystkim mężczyźni z rocznika podstawowego 2004 oraz roczników starszych (1999-2003), którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jak również kobiety wytypowane przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Lesznie, a także ochotnicy tj. osoby w wieku 18-60 lat, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W 2023 r. siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej w Kościanie
jest budynek przy ul. Bernardyńskiej 2.

Każda osoba podlegająca kwalifikacji otrzymała od Wójta Gminy Kościan imienne wezwanie z podanym terminem i miejscem stawiennictwa. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z  konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania  informują m. in. obwieszczenia wojewody podane do publicznej wiadomości.

Dokumenty jakie należy ze sobą zabrać:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
  • posiadaną dokumentację medyczną,  w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej
  • dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
  • w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się

Jeżeli osoba wzywana, z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie to najpóźniej w dniu, w  którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej powinna podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt Gminy Kościan wyznaczy takiej osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez (uzasadnionej) usprawiedliwionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, może być również nałożona kara administracyjna w postaci grzywny (art. 59 ust 8 ustawy z  dnia 11 marca 2022 r. o  obronie Ojczyzny) lub kara ograniczenia wolności  (art. 681 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o  obronie Ojczyzny).

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły