POSZUKIWANI KANDYDACI DO PROWADZENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zaprasza wszystkie osoby lub małżeństwa z terenu naszego powiatu, które chciałyby pełnić funkcję niezawodowych lub zawodowych rodzin zastępczych, lub chciałyby prowadzić rodzinne domy dziecka.

Obecnie w powiecie kościańskim funkcjonuje 71 rodzin zastępczych. W tym 42 z nich są spokrewnione z dzieckiem, które znalazło się pod ich opieką. Kolejnych 18 to niezawodowe rodziny zastępcze. Poza tym w powiecie funkcjonuje 9 zawodowych i 2 specjalistyczne rodziny zastępcze. Działają także 2 rodzinne domy dziecka.

W sumie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa w naszym powiecie 108 dzieci. Potrzeby są znacznie większe, zwłaszcza w zakresie rodzin zawodowych i rodzinnych domów dziecka.

Zadaniem organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest m.in. zabezpieczanie dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą przebywać pod opieką rodziców biologicznych.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, a władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,

– przebywają na terytorium RP. W przypadku cudzoziemców ich pobyt musi być legalny,

– zapewnią odpowiednie warunki do rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego oraz odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe,

– pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

– w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Kościanie przy ul. Gostyńskiej lub pod nr telefonu 65 511 01 66.

Najnowsze artykuły