AKCJA „PORZĄDEK 2023”

Straż Miejska w Kościanie w okresie od 03.04.2023 r. do 30.06.2023 r. będzie prowadzić na terenie miasta Kościana akcję „PORZĄDEK”, którą prowadzi cyklicznie od 2002 r.

Jest to akcja porządkowa mająca na celu przestrzeganie czystości, porządku i przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie całego miasta, a wynikająca z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 26.10.1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; aktów prawa miejscowego Uchwały Rady Miejskiej Kościana z dnia 9 maja 2013 r. regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kościan i Uchwały Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia miejsc nie wymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się spożywania napojów alkoholowych w mieście Kościanie.

Będą stale monitorowane te miejsca na terenie miasta, gdzie są porzucane śmieci (między innymi byłe dzikie wysypiska śmieci, tereny przyległe do ogródków działkowych). Kontrolowane będą również porządki w obrębie nieruchomości, oraz osoby co do których będą podejrzenia o porzucanie śmieci na terenie miasta i którzy od dłuższego czasu  nie wystawiają żadnych śmieci w pojemnikach (kubłach).

W ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi będą zmożone patrole w rejonach obiektów handlowych, gdzie ma miejsce sprzedaż alkoholu, miejscach zabronionych w których najczęściej dochodzi do naruszenia zakazu to jest: na ulicach, placach, w klatkach schodowych, boiskach szkolnych i w parku.

Ponadto w ramach akcji „PORZĄDEK” Straż Miejska w Kościanie zajmie  się rozwiązywaniem problemów związanych z utrzymaniem psów tzn. wyłapywanie wałęsających się psów, zwracanie uwagi na właścicieli psów, którzy wyprowadzają je bez smyczy i kagańca, na to czy właściciel sprząta zanieczyszczenia pozostawione przez psy z obiektów i innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, skwerach, zieleńcach.

Urządzenia do sprzątania nieczystości pozostawionych po psach można pobrać z dystrybutorów znajdujących się w różnych częściach miasta. Ponadto można pobrać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej, jak i również bezpośrednio u strażnika miejskiego patrolującego teren miasta (w patrolu zmotoryzowanym).

 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE,

MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROZENIEM

DLA LUDZI

ORAZ

PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

NA TERENIE MIASTA KOŚCIANA

 

  1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad nimi, mającej na celu ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
  2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:

– wyprowadzanie psów na tereny użytku publicznego tylko na smyczy,

– wyprowadzanie psów ras uznawanych za agresywne oraz mieszańców tych ras na tereny użytku publicznego tylko na smyczy i w założonym kagańcu,

– niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, wystawy itp. postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów- przewodników, w szczególności na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,

– usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z chodników, jezdni, placów, parkingów, skwerów, zieleńców za pomocą odpowiednich narzędzi (np. łopatka, worek foliowy), które zobowiązana jest posiadać osoba wyprowadzająca psa; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów- przewodników.

  1. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

NIEPRZESTRZEGANIE W/W OBOWIĄZKÓW PODLEGA KARZE GRZYWNY DO 500 ZŁ ALBO KARZE NAGANY.

Sporządził:

Komendant Straży Miejskiej

w Kościanie

Najnowsze artykuły