OPIEKA WYTCHNIENIOWA EDYCJA 2023

Gmina Miejska Kościan realizuje Program “Opieka Wytchnieniowa”.

 celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1)  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami posiadającymi:

·         orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub

·         orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem  o znacznym stopniu niepełnosprawności.

3) Usługę w formie opieki wytchnieniowej realizujemy w dwóch formach:

w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
w ramach pobytu całodobowego w domu pomocy społecznej.

W 2023 r. grupą docelową Programu ” Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 na terenie Gminy Miejskiej Kościan będą wyłącznie członkowie rodzin i opiekunowie osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

4) Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego  przypadających na jednego uczestnika wynosi:

230 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
11 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego, dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
12 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną.

Zapewnienie wsparcia w zakresie opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z USŁUGI OPIEKI WYTCHNIENIOWEJ?

1) Skontaktuj się pracownikami Działu Pomocy Środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Szczepanowskiego 1, tel. (065) 512-06-22 wew.42, w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.

2) Pobierz dokumenty niezbędne do uzyskania pomocy w ramach opieki wytchnieniowej :

·         Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-skali FIM ( załącznik nr 1) – wypełnia lekarz

·         Kartę zgłoszenia do Programu ” Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 ( załącznik nr 2) – wypełnia opiekun osoby niepełnosprawnej

Uwaga!

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. 2021 r. poz. 2268 ze zmianami), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Załączniki dostępne są tutaj.

Najnowsze artykuły