PROTESTUJĄ PRZECIW BLOKADZIE PODWYŻEK ZA WODĘ I ŚCIEKI

W całej Wielkopolsce związki zawodowe NSZZ „Solidarność” oraz Wolne Związki Zawodowe Pracowników Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska protestują przeciwko działaniom państwowych Wód Polskich w Poznaniu, które negatywnie rozpatrują wnioski spółek wodno-kanalizacyjnych o zmianę taryfy na wyższą.

Na znak protestu oflagowane zostały również obiektu należące do spółki Wodociągi Kościańskie. Ponadto przy wejściu do siedziby Wodociągów Kościańskich przy ul. Czempińskiej pojawiły się transparenty z napisami nawiązującymi do protestu.

– Dramatyczna sytuacja finansowa, w jakiej znalazły się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będące częścią infrastruktury krytycznej, świadczące usługi o charakterze strategicznym dla obywateli oraz brak dialogu ze strony Regionalnych Wód Polskich zmusza nas do tak drastycznego działania. Branża wod-kan. jako jedyna została pozbawiona możliwości waloryzacji swych kosztów w tej bezprecedensowej sytuacji gospodarczej kraju – argumentują związkowcy.

Dodają, iż przedsiębiorstwa wod-kan nie zostały włączone do grupy podmiotów wrażliwych, objętych szczególną ochroną w myśl projektu ustawy o szczególnym wsparciu odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Tym samym obowiązują ich rynkowe ceny gazu oraz energii elektrycznej, które drastycznie wzrosły, ale które obowiązują większość przedsiębiorców.

Związkowcy podkreślają jednak, że taka sytuacja  może w najbliższym czasie doprowadzić do utraty płynności finansowej firm zajmujących się dystrybucją wody i odbiorem ścieków. W konsekwencji, brak środków obrotowych może spowodować nie tylko problemy remontowe i inwestycyjne, ale dokuczliwe dla odbiorców obniżenie niezawodności i jakości usług. W tej sytuacji można spodziewać się w najbliższych miesiącach zwolnień pracowników wodociągów oraz pogorszenie warunków pracy i płacy. Wodociągowcy ostrzegają także przed niższym ciśnieniem wody w kranach, wydłużonym czasem usuwania awarii, ryzykiem zanieczyszczenia środowiska przez gorszą pracę oczyszczalni ścieków, a nawet upadłością firm wodociągowych.

Związkowcy domagają się prac i dialogu nad szybkim i opartym na przepisach prawa odblokowaniu procedury zmiany taryf zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz nad procedowaniem wniosków o nowe, czyli wyższe taryfy, które uwzględniać będą uzasadnione koszty zgodnie z art. 24j. tej ustawy.

– Brak pomocy ze strony Wód Polskich grozi ogromnymi i coraz bardziej realnymi konsekwencjami w postaci zagrożenia w dostawie i jakości wody oraz odbiorze ścieków na rzecz mieszkańców. Nie odpuścimy, dopóki Wody Polskie nie podejmą działań w kierunku złagodzenia skutków zapaści finansowej branży wodno-kanalizacyjnej – podsumowują związkowcy.

Tekst Milena Waldowska/ Koscianiak.pl
Źródło: Koscian112

 

Najnowsze artykuły