OGŁOSZENIE W SPRAWIE PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KURZA GÓRA, UL. OGRODOWA, SPOKOJNA I POGODNA

Informujemy, że Gmina Kościan uzyskała dokument  dopuszczający do użytkowania wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Kurza Góra, ul. Ogrodowa, Spokojna i Pogodna.

W związku z powyższym  można dokonywać przyłączenia posesji do  wybudowanych przyłączy – studzienek odbiorczych w ramach inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze ul. Ogrodowa, Spokojna i Pogodna”

Jak krok po kroku dokonać podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej? Odpowiedź w poniższych dziewięciu punktach:

  1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
  2. Właściciel nieruchomości dokonuje podłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej do wybudowanej na posesji tworzywowej studni rewizyjnej własnym kosztem i staraniem (niedopuszczalne jest podłączanie do studni rewizyjnej istniejącego zbiornika bezodpływowego!);
  3. Przed zasypaniem wybudowanego rurociągu (przyłącza) należy bezwzględnie zgłosić jego wykonanie do odbioru Spółce „Wodociągi Kościańskie” Sp. z o. o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan. Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod nr 65 512 13 88 wew.26
  4. Podczas odbioru technicznego sporządzany jest protokół zatwierdzany przez właściciela nieruchomości i przedstawiciela Spółki „Wodociągi Kościańskie” Sp. z o. o
  5. Na podstawie protokołu odbioru (o którym mowa w punkcie czwartym) Spółka Wodociągi Kościańskie przygotowuje dwa egzemplarze umowy, które kierowane są do właściciela nieruchomości w celu ich podpisania. Po podpisaniu właściciel zwraca jeden egzemplarz umowy do biura Spółki „Wodociągi Kościańskie” Sp. z o. o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan;
  6. Podczas wykonywania przyłącza instalacji wewnętrznej do studni rewizyjnej nie wolno włączać do niego żadnych innych instalacji, typu odcieki z pomieszczeń gospodarczych, instalacje odprowadzania wód deszczowych, instalacje odprowadzania gnojowicy itp.;
  7. Zaleca się wykonanie przyłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej do studni rewizyjnej rurami o średnicy 160 mm montowanymi na uszczelkę, wykonanymi z materiału PVC, litymi, o sztywności obwodowej SN8;
  8. Wraz z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej zaleca się przegląd szczelności domowej instalacji kanalizacyjnej oraz jej wentylacji, w celu wykluczenia niepożądanych zapachów wewnątrz budynku i w jego sąsiedztwie;
  9. Właściciele nieruchomości korzystający z własnych ujęć wody do celów socjalno-bytowych wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do zainstalowania na przedmiotowym ujęciu wodomierza, na podstawie którego Spółka „Wodociągi Kościańskie” Sp. z o. o. będzie naliczała opłatę za ścieki odprowadzone do kanalizacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt ze Spółką „Wodociągi Kościańskie” Sp. z o. o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan pod numerem telefonu 65 512 13 88 wew.26

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły