XLVII SESJA RADY POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO – UCHWAŁY

Rada Powiatu Kościańskiego na  XLVII sesji, która odbyła się 25 stycznia 2023 roku podjęła następujące uchwały:

 1. uchwała nr XLVII/453/23 w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 2. uchwała nr XLVII/454/23 zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/367/22 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,
 3. uchwała nr XLVII/455/23 w sprawie przyjęcia „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Kościańskim  na lata 2023 – 2027.”,
 4. uchwała nr XLVII/456/23  w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie,
 5. uchwała nr XLVII/457/23 w sprawie zamiaru przekształcenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie,
 6. uchwała nr XLVII/458/23 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie,
 7. uchwała nr XLVII/459/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Kościan,
 8. uchwała nr XLVII/460/23 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Kościańskiego na rok 2023,
 9. uchwała nr XLVII/461/23 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kościańskiego na lata 2023 – 2029,
 10. uchwała nr XLVII/462/23 w sprawie przedłużenia terminu na rozpatrzenie skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Kościanie,
 11. uchwała nr XLVII/463/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2022 rok,
 12. uchwała nr XLVII/464/23 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów w 2022 roku,
 13. uchwała nr XLVII/465/23 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych w 2022 roku,
 14. uchwała nr XLVII/466/23 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego w 2022 roku,
 15. uchwała nr XLVII/467/23 w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2022 roku,
 16. uchwała nr XLVII/468/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2022 roku,
 17. uchwała nr XLVII/469/23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2023 rok,
 18. uchwała nr XLVII/470/23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2023 rok,
 19. uchwała nr XLVII/471/23 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok,
 20. uchwała nr XLVII/472/23 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Kościańskiego na 2023 rok,
 21. uchwała nr XLVII/473/23 w sprawie, wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kościańskiego do Klastra Energii Powiatu Kościańskiego.

Najnowsze artykuły