PONOWNA WYMIANA WODOMIERZY W MIEJSCOWOŚCI NOWY LUBOSZ

Wymiana wodomierzy głównych z radiowym SYSTEMEM ODCZYTU WODOMIERZY

Informujemy że od dnia 25.01.2023, rusza ponowna wymiana wodomierzy w miejscowości Nowy Lubosz

UWAGA! Koszt wymiany wodomierza głównego pokrywa Gmina Kościan.

Jednocześnie przypomina się odbiorcom wody, że miejsce wbudowania wodomierza głównego powinno być łatwo dostępne do montażu, demontażu i obsługi, wygodne dla odczytu. Chronione przed negatywnymi warunkami atmosferycznymi oraz zabezpieczone od wpływów instalacji elektrycznych i gazowych. W przypadku braku takiego miejsca wodomierz może być wbudowany w typowej studzience wodomierzowej.

W związku z wykonywaniem wymiany wodomierzy głównych z radiowym odczytem, proszę Odbiorców wody o umożliwienie dostępu do miejsca wykonania wyżej wymienionych prac poprzez rozebranie wykonanych zabudów, jeżeli takie występują.

Powyższy zestaw pomiarowy rozwiązuje w pełni nasze problemy związane z trudnym dostępem do wodomierzy. Tak   jak   w   przypadku  dotychczas    stosowanych   wodomierzy,  tak  i  w  tym  przypadku,   zgodnie  z obowiązującymi przepisami tj.: Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kościan  oraz Umową na świadczenie usług, odpowiadają Państwo za zabezpieczenie układu pomiarowego oraz za nienaruszalność plomb.

Układ wodomierz – nakładka oprócz podstawowych funkcji pomiaru zużycia wody, odczytu i transmisji radiowej danych, rejestruje również szereg dodatkowych informacji jak: indeks daty i stan baterii, a także alarmy rejestrujące cofanie wody, zablokowanie licznika, naruszenie nakładki itp. Wszystkie te informacje są przekazywane drogą radiową w czasie dokonywania odczytów. 
W związku z powyższym prosimy o nieingerowanie w układ pomiarowy. Jego naruszenie jest nielegalne i karane.

Szanowni Państwo!

Wodomierze wymieniane będą przez pracowników tutejszego Urzędu Gminy.

Telefony kontaktowe:

697 707 042   Konserwator    kontakt w godz. 7 – 15

663 176 206   Konserwator    kontakt w godz. 7 – 15

65 513 12 88  Referat ds. gospodarki wodno-ściekowej Racot

Prosimy o wyrozumiałość, gdyż w czasie prac mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.

Jednocześnie przypominamy, że odbiorca usług posiadający podlicznik, który nie posiada ważnej cechy legalizacji zobowiązany jest do jego wymiany na wodomierz firmy Apator Powogaz – średnicy DN 15-20 (smart Plus R100) wraz z nakładką, przystosowaną do współpracy z systemem do odczytu radiowego firmy Apator Powogaz, który funkcjonuje na terenie Gminy Kościan z ważną cechą legalizacyjną. (Informację dotyczącą typu wodomierza i nakładki należy uzyskać przed jego zakupem w  Referacie ds. gospodarki wodno-ściekowej Racot    ul. Kościańska 2 B.

Zakup podlicznika (wodomierza) wraz z nakładką oraz jego wymianę odbiorca usług wykonuje na własny koszt.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościan, Racot, ul. Kościańska 2B, lub pod numerem telefonu 65-513-12-88

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły