ROZMOWY NA TEMAT KLASTRA ENERGII

W Starostwie Powiatowym w Kościanie w środę, 18 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie w sprawie utworzenia i przystąpienia przez samorządy Ziemi Kościańskiej do Klastra Energii Powiatu Kościańskiego. W spotkaniu poza władzami Powiatu, Henrykiem Bartoszewskim, Starostą Kościańskim i Dorotą Słowińską, Wicestarostą Kościańskim uczestniczyli włodarze wszystkich gmin tworzących powiat oraz urzędnicy ze starostwa i z urzędów gmin. Gościem spotkania był także Wojciech Chowaniak przedstawiciel firmy DOEKO GROUP Sp. z o.o. z Węgrzyc, która koordynuje prace służące powołaniu klastra. Spotkanie w tak szerokim gronie służyło omówieniu zasad przystąpienia, sposobu powołania i formy oraz warunków działania Klastra Energii Powiatu Kościańskiego. Takie forum współpracy to niekomercyjna inicjatywa utworzona w formie porozumienia cywilnoprawnego. Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej i poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Klastry energii umożliwiają wykorzystanie miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Sprzyjają wdrażaniu najnowszych technologii tam, gdzie są one użyteczne i opłacalne. Klastry w swym założeniu mają także sprzyjać budowaniu  zintegrowanego rynku energii elektrycznej i cieplnej, które mają ograniczać monopol w tych obszarach.  Zgodnie z definicją klastra energii wskazaną w ustawie o odnawialnych źródłach energii, obszar działania klastra, nie może przekraczać granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy o samorządzie powiatowym lub pięciu gmin w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym. W naszym powiecie klaster może zrzeszać wszystkie gminy. W przyszłości do klastra będą mogły dołączyć osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw rolnych oraz operatorzy systemu dystrybucyjnego. Klaster pozwoli na współpracę z inwestorami zewnętrznymi, którzy chcą realizować inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim na pozyskiwanie zewnętrznych środków, dotacji na rozwój i dywersyfikację źródeł energii. Spotkanie w starostwie poprzedziło przygotowanie i opracowanie Bilansu energetycznego i Strategii Rozwoju Klastra Energii Powiatu Kościańskiego. W ramach prac nad tymi dokumentami samorządy przedstawiły m.in. swoje plany związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii. W efekcie spotkania ustalono, że samorządy Ziemi Kościańskiej decyzje o ewentualnym przystąpieniu do Klastra Energii podejmą w drodze uchwał Rad Gmin i Powiatu.

 

 

Najnowsze artykuły