KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Zarząd Powiatu Kościańskiego podjął 3 stycznia 2023 roku uchwałę w  sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej. W tegorocznym budżecie Powiatu na to zadanie zostało zaplanowanych 56 tys. złotych. W ramach konkursu do starostwa w wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty. Dwie oferty otrzymały dofinansowanie. Jedna oferta nie spełniła wymogów formalnych. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie otrzymał wsparcie w wysokości 44 tys. złotych, a Powiatowe Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kościanie otrzymały dotacje w wysokości 12 tys. złotych.

Szczegóły znajdują się w uchwale Zarządu Powiatu Kościańskiego dostępnej na stronie www.powiatkoscian.pl

 

UCHWAŁA NR 223/986/23
ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

z dnia 3 stycznia 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2023 roku, w formie powierzenia,
zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej.
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j.Dz.U.2022.1327 ze zmianami) oraz uchwały Nr 218/956/22 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada
2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2023 roku w formie powierzenia
zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej uchwala się,
co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego uchwałą Nr 218/956/22 Zarządu
Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2022 roku na wykonywanie w 2023 roku w formie powierzenia zadań
publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej do Starostwa
Powiatowego w Kościanie wpłynęły 3 oferty.
§ 2. 1. Wykaz ofert wybranych na wykonywanie zadań wskazanych w § 1, które spełniają wymogi określone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. 2022.1327 ze
zmianami) oraz wymogi określone w ogłoszeniu konkursowym, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Wykaz ofert rozpatrzonych negatywnie stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej,
w siedzibie Zarządu Powiatu Kościańskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie
internetowej powiatu kościańskiego http://www.powiatkoscian.pl.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kościańskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                          Przewodniczący Zarządu
Henryk Bartoszewski

Najnowsze artykuły