BUDŻET NA 2023 ROK UCHWALONY

Rada Miejska Kościana na sesji w dniu 22 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet Gminy Miejskiej Kościan na rok 2023. W przyjętej uchwale budżetowej dochody zostały zaplanowane w wysokości 136 418 205,25 zł, natomiast wydatki po autopoprawce w kwocie 137 495 947,11 zł.

Największy udział po stronie dochodów stanowią dochody własne, które stanowią ok. 50% całości planowanych dochodów. Na drugiej pozycji znajdują się subwencje ogólne wynoszące nieco ponad 20 %. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych to ponad 13%,  dotacje celowe stanowią prawie 11 %, a dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wynoszą prawie 6% dochodów ogółem.

Wśród zaplanowanych w budżecie wydatków najwięcej pochłoną zadania związane z oświatą i wychowaniem tj. 60 163 985,02 zł. Na administrację publiczną zaplanowano 16 139 576,04 zł, a na pomoc społeczną 11 245 038,00 zł. Na zadania związane z Rodziną wydane będzie 9 793 096,00 zł, a na kulturę fizyczną 9 263 140,00 zł.

Na zadania majątkowe w 2023 roku miasto zaplanowało kwotę 28 125 190,81 zł. Jednym z najważniejszych zadań będzie kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 z salą gimnastyczną, na ten cel przeznaczone zostanie  7 677 500,00 zł. Na przebudowę dróg: Krętej, Św. Ducha, Moniuszki, Bocznej, Modrzewiowej oraz Ogrodowej zaplanowano kwotę 6 067 493,00 zł. Na budowę zadaszonych boisk wielofunkcyjnych zaplanowano kwotę 4 930 000,00 zł, a na zakończenie rewitalizacji Rynku i ul. Wrocławskiej oraz Ratusza zaplanowano 3 500 000,00 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną także m.in. na: budowę oświetlenie energooszczędnego ulicznego i osiedlowego z systemem monitorowania, rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie, czy na dofinansowanie inwestycji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Więcej informacji na temat budżetu Gminy Miejskiej Kościan na rok 2023 znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kościana.

 

Najnowsze artykuły