WSZYSCY POPARLI BUDŻET POWIATU NA 2023 ROK

Rada Powiatu Kościańskiego na posiedzeniu, które odbyło się 21 grudnia 2022 roku uchwaliła budżet Powiatu Kościańskiego na 2023 rok.

Projekt budżetu przedłożony Radzie przez Zarząd Powiatu Kościańskiego poparło 17 radnych, wszyscy, którzy byli obecni na sesji. W przyszłorocznym budżecie prawie 28 milionów złotych zostanie przeznaczonych na inwestycje.

– Szanowni Państwo, planowanie budżetu jest najważniejszym wydarzeniem w życiu samorządu. Ten budżet będzie kilkakrotnie zmieniany, ale ten dzień i ta uchwała jest wyznacznikiem naszej pracy na rok 2023 – mówił przedstawiając Radzie projekt budżetu Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański. – Kiedy patrzymy na stronę dochodów i tak trochę historycznie odniesiemy się do lat minionych, to nie trudno zauważyć, że mamy budżet rekordowy. Jest to duży budżet – zaznaczył starosta.

Przyjęta w uchwale wielkość dochodów na 2023 rok to kwota 103 885 993,40 zł, w tym: dochody bieżące – 86 053 512,92 zł (82,83 %) oraz dochody majątkowe – 17 832 480,48 zł (17,17 %).

W strukturze dochodów w budżecie Powiatu udział dotacji celowych z budżetu państwa, środków europejskich i funduszy celowych w łącznej kwocie 26 791 108 zł wynosi 25,79 %,  udział subwencji ogólnej w łącznej kwocie 37 989 999 zł wynosi 36,57 %, w tym części oświatowej subwencji ogólnej 30,00 %. Kwota subwencji w porównaniu z rokiem 2022 wzrosła o wartość 5 346 482 zł.

Przewidywane dochody własne Powiatu w wysokości 37 797 053,40 zł stanowią 36,38 % budżetu Powiatu.

– Dochody własne są niższe niż w roku ubiegłym – podkreślił starosta H. Bartoszewski. – Jedną z przyczyn zmniejszenia dochodów są zmiany jakie zaistniały w podatku dochodowym od osób fizycznych. W roku 2021 mieliśmy 21 milionów. Na ten rok mieliśmy milionów 19. Na rok następny mamy tych milionów 18. Widać jak te dochody z tego tytułu nam spadły. To jedna z przyczyn, druga to mniejszy wpływ z tytułu opłat administracyjnych – mówił starosta.

Budżet na rok 2023 po stronie wydatków zamyka się kwotą 119 823 245,40 zł. W ramach tej kwoty – 91 917 387,40 zł (76,71%) to wydatki bieżące. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę  27 905 858,00 zł, tj. 23,29 % wydatków ogółem.

– W powiecie Kościańskim nadal utrzymujemy równą dynamikę i proporcje wydatków bieżących i wydatków majątkowych – zaznaczył starosta. W roku ubiegłym było to na poziomie 22, 23 % Wzrost cen i różne parametry dochodowe spowodowały w różnych samorządach, że dynamika inwestowania jest osłabiona. Staraliśmy się, aby tę dynamikę utrzymać. I ta dynamika została utrzymana – podkreślił Henryk Bartoszewski. – Wydatki majątkowe to jest też jeden ze wskaźników pracy samorządu lub poziomu inwestowania – dodał starosta.

Starosta omówił najważniejsze wydatki, w tym wydatki majątkowo – inwestycyjne.

W 2023 roku na zadania drogowe zaplanowano kwotę 17 907 428 zł i stanowią one 14,94 % wydatków ogółem. W ramach tych wydatków zaplanowano środki w wysokości 13 539 718 zł z przeznaczeniem na duże zadania inwestycyjne. Są to m.in.:

1) Modernizacja dróg powiatowych nr 3899P i 3928P na odcinku Turew – DW 308 – Kopaszewo” – kwota 7 000 000 zł – Udział własny Powiatu – 140 000 zł. Zadanie dofinansowane będzie w kwocie 6 860 000  zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

2) Modernizacja masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 3916P Donatowo – Nowy Gołębin – kwota 1 980 000 zł. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych Powiatu.

3) Rozbudowa/przebudowa drogi 3942P Kiełczewo – Bonikowo wraz z oświetleniem – kwota 1 450 000 zł. Do budżetu wpisano wkład własny Powiatu – 725 000 zł. Gmina Kościan zadeklarowała pomoc finansową w kwocie 725 000 zł.

4) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3942P Pelikan – Kokorzyn o ścieżkę rowerową – kwota 800 000 zł. Wkład własny Powiatu wyniesie – 400 000 zł. Gmina Kościan zadeklarowała pomoc finansową w kwocie 400 000 zł.

5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 3913P ul. Sołecka w Bonikowie – kwota 1 400 000 zł. Wkład własny Powiatu to 700 000 zł. Pomoc finansową zadeklarowaną Gmina Kościan w kwocie 700 000 zł.

6) Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3912P Jarogniewice – Piotrowice od km 0.000 do km 3+527 – kwota 1 000 000 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych Powiatu.

Wśród wydatków kwotę 53 663 924,84 zł (44,76 % wydatków budżetu ogółem), zaplanowano na edukację. Ponadto zaplanowano dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych wpisanych do ewidencji szkół prowadzonych przez Starostę Kościańskiego w łącznej wysokości 1 133 125 zł.

Dotację z budżetu Powiatu otrzymają:

1) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Prywatnym Centrum Edukacji w Kościanie

2) Szkoła Policealna przy Prywatnym Centrum Edukacji w Kościanie

3) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Nietążkowie

4) Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Kościanie

5) Liceum Ogólnokształcące “Odkrywcy” w Czempiniu

W budżecie Powiatu na 2023 rok zaplanowano wydatki na stypendia Starosty dla studentów w kwocie 163 000 zł oraz 136 500 zł dla uczniów.

W ramach inwestycji na 2023 rok zaplanowano rozpoczęcie budowy Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie. Powiat na realizację tego zadania pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. W budżecie na rok 2023 zapisano kwotę 4 790 000 zł oraz środki własne Powiatu w kwocie 1 650 000 zł.

W przyszłorocznym budżecie zabezpieczono również środki na pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Kościan na finansowanie zadania pn: „Kościański telefon zaufania dla dzieci i młodzieży”. Zadanie realizowane będzie w ramach Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego.

W 2023 roku realizowane będzie również zadanie pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej oraz modernizacja elewacji w placówkach oświatowych Powiatu Kościańskiego” z dofinansowaniem uzyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 4 995 000 zł. Zabezpieczono udział własny Powiatu w kwocie 555 000 zł.

Wydatki w 2023 roku na pomoc społeczną zaplanowano na kwotę 22 682 142 zł. Jest to 18,93 % budżetu Powiatu.

Na sfinansowanie pobytu dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zapisano kwotę 92 164,00 zł. Na funkcjonowanie rodzin zastępczych przewidziano kwotę 3 500 975 zł.

Środki w kwocie 937 663 zł zabezpieczono na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia – placówki dla osób upośledzonych i psychicznie chorych. Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie zabezpieczono środki w kwocie 1 587 837 zł.

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zabezpieczono środki w kwocie 2 771 118 zł. Wydatki na utrzymanie Starostwa Powiatowego zaplanowano w kwocie 9 491 885,52 zł.

Powiat przystąpił wraz z innymi samorządami do realizacji zadania pn: „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – Poznańska Kolej Metropolitalna”. W związku z tym zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 264 044 zł.

Wpisano również środki w kwocie 30 000 zł które planuje się przekazać jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej w formie dotacji na prace remontowe.

Realizując program promocji zdrowia, na dotacje dla stowarzyszeń ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 41 643,85 zł.

Zabezpieczono środki w kwocie 60 000 zł z przeznaczeniem na dotowanie prac melioracyjnych oraz kwotę 50 000 zł na dotowanie prac związanych z ochroną zabytków.

Do budżetu wpisano kwotę 200 000 zł na wykonanie dokumentacji i projektu budowy Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy SP ZOZ. Zabezpieczono również środki w kwocie 1 050 000 zł na pokrycie wkładu własnego w realizacji zadania pn. „Uzupełnienie i wymiana aparatury medycznej wykorzystywanej w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji pacjentów hospitalizowanych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej”.

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 1 200 000 zł, są to odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz ewentualne koszty odsetek od kredytu krótkoterminowego.

W budżecie na rok 2023 utworzono rezerwy w łącznej kwocie 1 409 378,38 zł.

W budżecie na 2023 rok przewidziano deficyt w kwocie 15 937 252 złotych. Zostanie on sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Przychody te wyniosą: 5 937 252 złotych, a także z rozdysponowania rachunku lokat dokonanych w latach ubiegłych na kwotę 10 000 000 złotych.

Powiat nie planuje w 2023 roku zwiększania zadłużenia. Na koniec 2023 roku kwota zadłużenia wyniesie 13 543 055,55 złotych.

Na zakończenie sesji, po uchwaleniu budżetu Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański składając Radzie i gościom życzenia powiedział m.in. – Już emocje opadły, sesja dobiega końca, myślę, że życzenia, którymi się obdarowujemy są takim wyrazem pewnego wybaczania, pewnego zapominania, o niektórych zdarzeniach, które w tym roku miały miejsce, abyśmy sobie nie pamiętali tego, że czasem stajemy po różnych stronach barykad. Niech więc ten kończący się rok napełni nas radością z dobrze wykonywanej pracy w sferze publicznej, niech obdarzy każdego zdrowiem, jako wartości najwyższą, niech każdy cieszy się z osiągnięć własnych, rodziny, najbliższych, a nadchodzący nowy rok niech pozwoli w zgodzie zrealizować te zadania, które przed chwilą zostały zatwierdzone i wyznaczone. Tak, abyśmy za rok mogli z dumą spojrzeć na kolejne 12 miesięcy pracy i powiedzieć, warto było podjąć ten wysiłek. Szczęśliwego, dobrego roku – zakończył starosta.

 

Zapis video z sesji Rady Powiatu Kościańskiego jest dostępny na stronie www.powiatkoscian.pl

 

Najnowsze artykuły