OGŁOSZENIE W SPRAWIE PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI STARE OBORZYSKA, UL. LEŚNYCH SKRZATÓW

Informujemy, że Gmina Kościan uzyskała dokument  dopuszczający do użytkowania wybudowaną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stare Oborzyska, ul. Leśnych Skrzatów.

W związku z powyższym  można dokonywać przyłączenia posesji do  wybudowanych przyłączy – studzienek odbiorczych w ramach inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach”

Jak krok po kroku dokonać podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej? Odpowiedź w poniższych dziewięciu punktach:

 1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297.) właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
 2. Właściciel nieruchomości dokonuje podłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej do wybudowanej na posesji tworzywowej studni rewizyjnej własnym kosztem i staraniem (niedopuszczalne jest podłączanie do studni rewizyjnej istniejącego zbiornika bezodpływowego!);
 3. Przed zasypaniem wybudowanego rurociągu (przyłącza) należy bezwzględnie zgłosić jego wykonanie do odbioru przez służby Urzędu Gminy Kościan. Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod nr tel. 663 747 928 lub  65 5 13 12 88 wew. 26 lub 25;
 4. Podczas odbioru technicznego sporządzany jest protokół zatwierdzany przez właściciela nieruchomości i przedstawiciela Urzędu Gminy.
 5. Na podstawie protokołu odbioru (o którym mowa w punkcie czwartym) Gmina Kościan przygotowuje dwa egzemplarze umowy, które kierowane są do właściciela nieruchomości w celu ich podpisania. Po podpisaniu właściciel zwraca jeden egzemplarz umowy do biura Urzędu Gminy  w Racocie ul. Kościańska 2b (oczyszczalnia ścieków);
 6. Podczas wykonywania przyłącza instalacji wewnętrznej do studni rewizyjnej nie wolno włączać do niego żadnych innych instalacji, typu odcieki z pomieszczeń gospodarczych, instalacje odprowadzania wód deszczowych, instalacje odprowadzania gnojowicy itp.;
 7. Zaleca się wykonanie przyłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej do studni rewizyjnej rurami o średnicy 160 mm montowanymi na uszczelkę, wykonanymi z materiału PVC, litymi, o sztywności obwodowej SN8;
 8. Wraz z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej zaleca się przegląd szczelności domowej instalacji kanalizacyjnej oraz jej wentylacji, w celu wykluczenia niepożądanych zapachów wewnątrz budynku i w jego sąsiedztwie;
 9. Właściciele nieruchomości korzystający z własnych ujęć wody do celów socjalno-bytowych wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do zainstalowania na przedmiotowym ujęciu wodomierza, na podstawie którego Gmina Kościan będzie naliczała opłatę za ścieki odprowadzone do kanalizacji.

Oraz sieć wodociągową w miejscowości Stare Oborzyska, ul. Leśnych Skrzatów. W związku z powyższym  zainteresowani właściciele nieruchomości przyległych do ul. Leśnych Skrzatów mogą wystąpić z wnioskiem do tut. Urzędu Gminy Kościan o wydanie warunków technicznych na przyłączenie działki do sieci wodociągowej.

Do wniosku o wydanie warunków technicznych należy załączyć:

 • dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 • aktualizowaną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych w skali 1:500, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejących sieci

wod-kan oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

W przypadku pytań lub wątpliwości pomocą służą pracownicy Urzędu Gminy

(tel. 65 5 13 12 88 wew. 26 lub 25).

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły