POWOŁANA KOMISJA KONKURSOWA

Zarząd Powiatu Kościańskiego w poniedziałek, 12 grudnia 2022 roku podjął uchwałę w sprawie  powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2023 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

W skład komisji wchodzą:

– Dorota Słowińska – przewodnicząca komisji, przedstawiciel Zarządu Powiatu Kościańskiego,

– Dorota Lew-Pilarska – przedstawiciel Zarządu Powiatu Kościańskiego,

– Michał Jurga – przedstawiciel Zarządu Powiatu Kościańskiego.

Obsługę administracyjną komisji prowadzi Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie.

Zgodnie z przepisami w skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz osoby reprezentujące m.in. organizacje pozarządowe.

Starosta Kościański ogłosił w dniu 28 listopada 2022 roku nabór na kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej. Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościanie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń. Termin zgłaszania kandydatów minął 9 grudnia 2022 rok. Żadna z organizacji nie wskazała swojego przedstawiciela do prac w komisji konkursowej. W związku z powyższym powołany skład komisji nie obejmuje przedstawicieli sektora organizacji pozarządowych.

Komisja będzie opiniowała oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie w 2023 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia. Przewodniczący komisji przedstawia Zarządowi ranking złożonych ofert wraz z proponowanym rozdziałem środków finansowych, niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu.

Uchwała Zarządu Powiatu Kościańskiego znajduj się na stronie www.powiatkoscin.pl

 

UCHWAŁA NR 220/966/22
ZARZĄDU POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2022 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na
wykonywanie w 2023 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego
w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.
Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (t.j.Dz.U.2022.1327 ze zmianami) oraz rozdziału XIII. Programu współpracy Powiatu Kościańskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, stanowiącego załącznik do uchwały Nr
XLV/435/22 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2022 r., uchwala się co następuje:
§ 1. Powołuje się komisję konkursową w celu oceny merytorycznej ofert złożonych w otwartych konkursach,
ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Kościańskiego, na wykonywanie w 2023 roku zadań publicznych będących
realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony
zdrowia, w następującym składzie:
1. Dorota Słowińska – przewodnicząca komisji, przedstawiciel Zarządu Powiatu Kościańskiego,
2. Dorota Lew-Pilarska – przedstawiciel Zarządu Powiatu Kościańskiego,
3. Michał Jurga – przedstawiciel Zarządu Powiatu Kościańskiego.
§ 2. Obsługę administracyjną komisji prowadzi Wydział Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego
w Kościanie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu komisji konkursowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Henryk Bartoszewski

 

Najnowsze artykuły