WRĘCZENIE NAGRÓD STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO DLA UCZNIÓW ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I ARTYSTYCZNE

Podczas ostatniej Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 23 listopada 2022 roku, wręczone zostały nagrody Starosty Kościańskiego dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne oraz nagrody Powiatu
Kościańskiego dla studentów za szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne. Zaproszeni na sesję uczniowie odebrali nagrody z rąk starosty Henryka
Bartoszewskiego i wicestarosty Doroty Słowińskiej. Studentom nagrody wręczył starosta wraz z członkami komisji rozpatrującej wnioski – radnym Mirosławem Kaczmarkiem i radnym Albertem Pelcem. Wszystkim nagrodzonym pogratulowała także przewodnicząca Iwona Bereszyńska. Nagrodę Starosty Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe otrzymał Dawid Bugajewski – uczeń IV klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara
Kolberga w Kościanie. Za szczególne osiągnięcia artystyczne nagrodę Starosty Kościańskiego otrzymała Maria Ospałek – uczennica II klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie. O przyznanie Nagrody Starosty Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń szkoły ponadpodstawowej, który spełnia łącznie następujące kryteria: ukończył I rok nauki w szkole ponadpodstawowej; za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50; uzyskał tytuł laureata w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym albo tematycznym o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub tytuł laureata lub finalisty w ogólnopolskiej olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej albo tematycznej. O przyznanie nagrody Starosty Kościańskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne może ubiegać się uczeń szkoły ponadpodstawowej, który spełnia łącznie następujące kryteria: ukończył I rok nauki w szkole ponadpodstawowej; za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50; uzyskał tytuł finalisty lub laureata konkursu artystycznego, przeglądu
lub festiwalu o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym; rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie: literatury, sztuki wizualnej (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek,
fotografia, multimedia), muzyki i śpiewu, tańca, teatru, filmu lub twórczości ludowej.
Nagrodę Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe otrzymały:
Wiktoria Glinkowska – studentka I roku studiów uzupełniających magisterskich Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunku zarządzenie;
Wiktoria Snuszka – studentka I roku studiów uzupełniających magisterskich Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku filologia polska.
Nagrodę Powiatu  Kościańskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymali:
Mateusz Kowalski – student I roku studiów uzupełniających magisterskich Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku instrumentalistyka (fortepian);
Agata Kurowska – studentka II roku Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na kierunku instrumentalistyka (skrzypce);
Julia Sołtysiak – studentka III roku Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku architektura wnętrz.
O przyznanie nagrody naukowej Powiatu Kościańskiego może ubiegać się student spełniający łącznie następujące kryteria: ukończył I rok studiów, osiągnął wysokie wyniki w nauce (średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50); zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego, posiada osiągnięcia naukowe oraz wykazuje się aktywnością naukową.
O nagrodę artystyczną Powiatu Kościańskiego może ubiegać się student spełniający łącznie następujące kryteria: ukończył I rok studiów, osiągnął wysokie wyniki w nauce – średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku
akademickiego wynosi co najmniej 4,50; zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego, posiada osiągnięcia artystyczne oraz wykazuje się aktywnością artystyczną.

Najnowsze artykuły