WICESTAROSTA ODWOŁANA I PONOWNIE POWOŁANA

Podczas XLI sesji Rady Powiatu, która odbyła się 22 czerwca 2022 roku Iwona Bereszyńska, Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego poinformowała radnych, że do Zarządu wpłynęło 20 czerwca 2022 roku pismo od Doroty Słowińskiej, Wicestarosty Kościańskiego w sprawie jej rezygnacji ze stanowiska.

W piśmie czytamy:

„W związku ze skargą Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XXXVIII/366/22 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 1 marca 2022 roku w sprawie wyboru Wicestarosty Kościańskiego, skierowaną za pośrednictwem Rady Powiatu Kościańskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wraz z wnioskiem o stwierdzenie  jej nieważności, składam rezygnację z funkcji Wicestarosty Kościańskiego.

Podjęcie przeze mnie tej decyzji wynika z troski o sprawne i niezakłócone funkcjonowanie administracji Powiatu Kościańskiego.

Dobro ogółu mieszkańców i Powiatu Kościańskiego jako jednostki samorządu terytorialnego muszą przeważać nad partykularnymi interesami zajmowanych stanowisk.

Zwracam się z wnioskiem o podjęcie przez Radę Powiatu Kościańskiego na najbliższej Sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 roku, uchwały w sprawie przyjęcia mojej rezygnacji. Z jednoczesną deklaracją dotychczasowego zaangażowania w pracę organów samorządu powiatowego”.

Rada Powiatu Kościańskiego wybrała Dorotę Słowińską na urząd Wicestarosty Kościańskiego 1 marca tego roku. Wyboru dokonano w tajnym glosowaniu elektronicznym. Wojewoda Wielkopolski w wyznaczonym terminie nie uchylił podjętej w tej formie uchwały. Część radnych Rady Powiatu Kościańskiego zwróciła się 22 kwietnia 2022 roku na piśmie do  wojewody z prośbą o zbadanie pod kątem zgodności wyboru wicestarosty z obowiązującymi przepisami prawa. Uchwale zarzucono, że Rada Powiatu Kościańskiego nie dochowała obowiązku ustawowego jak i statutowego przeprowadzenia tajnego wyboru wicestarosty.  W konsekwencji Wojewoda Wielkopolski złożył 17 czerwca 2022 roku skargę na uchwałę Rady Powiatu Kościańskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Po dyskusji i wymianie poglądów zdecydowano o poddaniu wniosku o odwołanie pod głosowanie Rady. W głosowaniu brało udział 18 radnych. Uchwałę w sprawie przyjęcia rezygnacji Wicestarosty Kościańskiego poparło 13 radnych, 5 osób się wstrzymało.

Po przegłosowaniu uchwały Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański ponownie zgłosił kandydaturę Doroty Słowińskiej na urząd Wicestarosty Kościańskiego. Starosta wysoko ocenił kompetencje i zaangażowanie Doroty Słowińskiej w pracę.

Podczas tej samej sesji przystąpiono do wyboru nowego wicestarosty. Starosta Henryk Bartoszewski rekomendował na to stanowisko ponownie Dorotę Słowińską.

– Nie spodziewaliśmy się, że po raz trzeci będziemy dokonywać wyboru wicestarosty. Dla mnie jest to dość stresująca sytuacja. Ostatnie miesiące współpracy z panią Dorotą pozwoliły mi w wielu obszarach naszej działalności, troszeczkę oddechu nabrać. Dlatego będę rekomendował kandydaturę Doroty Słowińskiej na stanowisko wicestarosty kościańskiego. Pani Dorota Słowińska przez trzy miesiące pracując wdrożyła się w zadania, które zostały jej powierzone i z tych zadań wywiązuje się bardzo dobrze. Czuje tę pracę w administracji. Jest to nieco inny obszar, który wykonywała zawodowo jako dyrektor szkoły. Dlatego mając ta pierwszą ocenę jej pracy spokojnie rekomenduję jej kandydaturę, liczę na poparcie wysokiej Rady, aby mogła mnie w prowadzeniu zadań, które wykonujemy, wspierać. Potrzebuję tego wsparcia i mam do niej pełne zaufanie, że będzie mi pomagać, będzie mnie zastępować, tam, gdzie będzie taka potrzeba, a z zakresu zadań, które miała i będzie miała powierzone, tak jak dotychczas wykona je bardzo dobrze. Dlatego proszę przyjąć tę rekomendację – mówił H. Bartoszewski.  

W tajnym głosowaniu, poprzedzonym wyborem komisji skrutacyjnej wzięło udział 18 radnych. Dorotę Słowińską na urząd Wicestarosty Kościańskiego poparło 14 głosujących. Trzy osoby były przeciwne, a jedna wstrzymała się od głosu. Dorota Słowińska ponownie została Wicestarostą Kościańskim. Podziękowała radnym za zaufanie, ponowny wybór i zobowiązała się do dalszej pracy w duchu współpracy.

 

Najnowsze artykuły