POSZUKIWANI KANDYDACI DO PROWADZENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe oraz rodzinne domy dziecka. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny ( 65-511-01-66, 669-250-002, 607-288-003) lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Gostyńska 38 w Kościanie. Obecnie w powiecie kościańskim funkcjonuje 78 rodzin zastępczych – 48 spokrewnionych z dzieckiem, 19 niezawodowych oraz 12 zawodowych w tym 2 specjalistyczne. W sumie w rodzinnej pieczy zastępczej przebywa 121 dzieci. Potrzeby jednak są znacznie większe, zwłaszcza w zakresie rodzin zawodowych.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

– wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,

-przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

– zapewnią odpowiednie warunki do rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego oraz odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe

– pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

– w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Najnowsze artykuły