REMONT I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY NA „ŁAZIENKACH”

Zadanie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” dofinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Główne założenia:
– przyjęta wydajność godzinowa SUW, na którą wymiarowany będzie układ uzdatniania – 120,0m3/h,
– wykonanie materiałowe – orurowanie, kołnierze, śruby itd. – stal nierdzewna w gatunku AISI, 316/316L; – podpory, drabiny podesty, kominki wentylacyjne – stal w gatunku AISI 304,
– wykonanie materiałowe sieci zewnętrznych – PE 100 (PN 10 / PN 16),
– armatura i orurowanie w wykonaniu na ciśnienie PN 10 / PN 16,
– wymiana istniejącego zestawu pomp międzyoperacyjnych – pompowanie II stopnia,
– koagulacja substancji wywołujących barwę i utlenialność i flokulacja w wydzielonych komorach mieszania,
– sedymentacja zawiesin w osadniku wielostrumieniowym,
– pompownia III stopnia – tłoczenie wody na układ filtracji ciśnieniowej,
– filtracja I stopnia – usuwanie zawiesin i odżelazianie wody, redukcja jonu amonowego,
– międzystopniowe, ciśnieniowe napowietrzanie wody w mieszaczu statycznym,
– filtracja II stopnia – usuwanie związków manganu i pozostałości jonu amonowego,
– redukcja twardości wody i siarczanów z zastosowaniem technik membranowych,
– dezynfekcja wody przefiltrowanej z wykorzystaniem podchlorynu sodu i promieniowania UV,
– retencja w zbiornikach magazynowych,
– pompownia IV stopnia – tłoczenie do sieci wodociągowej,
– recyrkulacja wód popłucznych z płukania filtrów.
Stacja Uzdatniania Wody „Łazienki” pracować ma w trybie automatycznym; kontrola – tryb automatyczny. Zdalnie również mają być wprowadzane ewentualne korekty nastaw procesu technologicznego. Nie mniej ma zostać wprowadzona możliwość sterowania lokalnego. Zadanie dotyczy rozbudowy infrastruktury technicznej co wiąże się z przebudową wraz z rozbudową istniejącego budynku. W części istniejącej budynku rozbudowana zostanie
istniejąca hala napowietrzania i koagulacji. Zaplanowano budowę nowej hali filtrów ciśnieniowych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, budowę 2 nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej o pojemności ok. 200 m3, każdy oraz budowę nowego odstojnika wód popłucznych o pojemności całkowitej ok. 63,5 m3 wraz z pompownią wody nadosadowej. W zakresie przebudowy istniejącej części zawierają się działania: wymiana okien i drzwi na nowe, poszerzenie otworów, demontaż bram, zamurowanie zbędnych otworów oraz wykonanie elewacji na rozbudowywanym obiekcie.
Pan Burmistrz Piotr Ruszkiewicz powiedział: ” Podstawowym celem zadania “Remont i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Łazienki” w Kościanie jest zwiększenie wydajności bezpieczeństwa nieprzerwanych dostaw wody oraz poprawy jej jakości… Ważnym elementem inwestycji jest budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych do gromadzenia wody pitnej, które staną się istotnym elementem stabilności sieci wodociągowej.”
Inwestycja realizowana z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz finansów Spółki Wodociągi Kościańskie

Najnowsze artykuły