DOFINANSOWANIE DO RETENCJONOWANIA WÓD OPADOWYCH

Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Kościan na przedsięwzięcia, które umożliwią zbieranie wód opadowych z nieruchomości oraz jej wykorzystanie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne oraz przedsiębiorcy posiadający tytuł prawny do nieruchomości zlokalizowanej na terenie miasta Kościana.

Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji, jednak nie więcej niż 1.500 zł, przy czym rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić po podpisaniu umowy przyznania dotacji.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Urzędu Miejskiego Kościana lub przesłać pocztą na adres Urzędu w terminie do 30 września 2022 r.

Wzór wniosku można znaleźć tutaj. Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej UM Kościana tel. 65 512 18 38.

Najnowsze artykuły