300 ZŁ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Jednorazowa pomoc dla uciekinierów wojennych z Ukrainy- 300 zł

Czym jest jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywatela  Ukrainy?

„Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł”, to rodzaj zasiłku dla uciekinierów z Ukrainy. Kwota 300 zł jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Kto może otrzymać zasiłek 300 zł?
Jednorazowe świadczenie 300 zł może otrzymać obywatel Ukrainy, którego:

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który
został wpisany do rejestru PESEL.
W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 r.

Czy zasiłek 300 zł jest na rodzinę, która uciekła z Ukrainy, czy na osobę?
Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Przykład

Do Polski 2 marca 2022 r. wjechała z Ukrainy 4-osobowa rodzina obywateli Ukrainy. Każdy z jej członków ma prawo do 300 zł jednorazowego świadczenia pieniężnego. Rodzina otrzyma więc 1200 zł. Każdy z jej członków będzie musiał złożyć osobny wniosek. Nie ma zbiorczego wniosku dla rodziny.

Czy niezbędny jest PESEL, aby obywatel Ukrainy otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł?
Tak, niezbędny jest PESEL, aby Ukrainiec otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł. Ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku od tego wymogu.

Na co obywatel Ukrainy może wydać 300 zł jednorazowego świadczenia?

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie. Art. 31 specustawy wskazuje przykłady takich wydatków. Jest to w szczególności pokrycie wydatków na:

żywność,
odzież,
obuwie,
środki higieny osobistej oraz
opłaty mieszkaniowe.

Czy obywatel Ukrainy musi dokumentować wydatki z tytułu jednorazowego świadczenia 300 zł?

Nie, przepisy nie wprowadzają żadnego wymogu dokumentowania tych wydatków albo trybu kontroli ze strony gminy na co został wydany zasiłek 300 zł przez obywatela Ukrainy.

Beneficjent świadczenia 300 zł, nie musi gromadzić rachunków i faktur.

Kto przyznaje jednorazowe świadczenie 300 zł?

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby, który mo że upoważnić swojego zastępcę , pracownika urzędu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W Gminie Krzywiń realizatorem wypłaty świadczenia 300 zł jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Gen. Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń, Tel. 65 5179049

Jakie informacje trzeba podać we wniosku o wypłatę 300 zł jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy?
Art. 31 ust. 5 specustawy określa elementy wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

imię (imiona) i nazwisko;
datę urodzenia;
obywatelstwo;
płeć;
rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
adres pobytu;
dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
numer PESEL.
Ośrodek pomocy społecznej do celów udzielania pomocy związanej z zasiłkiem 300 zł dla Ukraińców, przetwarza dane osób wymienionych w tych wniosku.

Czy gmina musi wydać decyzję o przyznaniu jednorazowego świadczenia 300 zł dla Ukraińca?

Nie. Przyznanie  jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywatela Ukrainy, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Jedynie odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania decyzji. Tu decyzja jest niezbędna, aby umożliwić niedoszłemu beneficjentowi świadczenia 300 zł uruchomienie procedury odwoławczej, a potem skierowanie sprawy do sądu.

Najnowsze artykuły