DIAGNOZUJĄ AUTYZM W PORADNI

W listopadzie ubiegłego roku Rada Powiatu Kościańskiego w uchwale wyraziła zgodę na rozszerzenie działalności poradni w zakresie orzekania i opiniowania.  Następnie Wielkopolski Kurator Oświaty wskazał spełniającą wymogi formalne poradnię w Kościanie do prowadzenia takiego orzecznictwa. Zespoły Orzekające Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kościanie wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (z autyzmem i zespołem Aspergera).

– Do tej pory, aby otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zaburzenia ze spektrum autyzmu, dzieci z naszego powiatu musiały korzystać z pomocy innych placówek diagnostycznych, co było dla nich dużym utrudnieniem. Zapotrzebowanie na specjalistyczną diagnostykę w Kościanie było bardzo duże. Rada Powiatu wyraziła zgodę na to, by przygotować zespół pracowników  oraz wyposażyć placówkę w dedykowane takim badaniom  narzędzia diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej – mówi Grażyna Majchrzycka, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.  –  Spotkaliśmy się z bardzo dużym zainteresowaniem takim zakresem pracy w Poradni w Kościanie. Skala zainteresowania przewyższyła nasze wstępne założenia. Od początku roku zgłosili się do nas rodzice z prośbą o badanie i wydanie orzeczeń oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla ponad 50 dzieci. To duże wyzwanie merytoryczne, diagnostyczne i czasowe – podkreśla dyrektor G. Majchrzycka.

Autyzm jest zaburzeniem neurorozwojowym, które obejmuje sferę emocjonalno – społecznego funkcjonowania dziecka, także ograniczenia w komunikacji społecznej i rozwoju języka oraz niepokojące zachowania i zainteresowania dziecka. Autyzm jest diagnozowany średnio u 1 na 100 dzieci w Europie. Pierwsze objawy widoczne są zwykle przed 3. rokiem życia.

– Wydanie orzeczenia to długi proces. Zajmują się tym specjaliści w 5-osobowym zespole. To doświadczeni i zaangażowani fachowcy, którzy poza diagnostyką autyzmu zajmują się też diagnozą wielu innych zaburzeń i deficytów. Jest w tym gronie psycholog, pedagog, neurologopeda i logopeda. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie i zapotrzebowanie na taką specjalistyczną diagnostykę niestety terminy badań są odległe. W tym czasie sugerujemy rodzicom konsultacje medyczne u lekarzy specjalistów, przede wszystkim u psychiatry dziecięcego, ale także neurologa dziecięcego. Diagnoza medyczna jest niezbędnym elementem wielospecjalistycznego procesu badania dziecka i stanowi jeden z warunków postawienia ostatecznej diagnozy oraz wydania dziecku orzeczenia lub opinii – mówi Grażyna Majchrzycka.

W celu wydania orzeczenia w pierwszym etapie pracy z dzieckiem przeprowadzany jest szczegółowy wywiad z rodzicami lub opiekunami prawnymi. – Zaburzenie ze spektrum autyzmu nie jest w swym obrazie i przebiegu jednorodne. Każde dziecko prezentuje nieco inny charakter zaburzenia i inną dominację osiowych symptomów. Dziecko w ramach diagnozy jest wnikliwie obserwowane w sytuacji aktywności spontanicznej i zadaniowej, w relacji społecznej i komunikacyjnej – mówi dyrektor G. Majchrzycka. – Szczegółowo analizowane są zasoby poznawcze, społeczne, językowe i komunikacyjne dziecka.

Badania i celowe aktywności dziecka w gabinecie są dostosowane do jego  wieku i możliwości rozwojowych. – Bada się między innymi sferę emocjonalną dziecka, umiejętność zabawy, rozumienia poleceń, żartów, ironii, wyobraźnię, zdolność rozumienia sytuacji społecznych. Rodzice mogą zostać poproszeni o przygotowanie nagrań codziennego funkcjonowania dziecka w znanym mu i bezpiecznym środowisku – wyjaśnia Grażyna Majchrzycka.

Proces diagnozy, zakończony wydaniem orzeczenia, od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez rodziców może trwać ponad 3 miesiące, gdyż wymaga przeprowadzenia specjalistycznej diagnostyki i rozpatrzenia wyników wielu badań.

Pomieszczenia w których prowadzone są badania to wyremontowane w ostatnim czasie gabinety na parterze poradni. Podczas badania dzieci wykorzystywane są znajdujące się tam narzędzia diagnostyczne oraz dedykowane im zabawki. Łatwość dostępu do gabinetów na parterze placówki pozwala pracownikom Poradni na diagnozowanie i pracę z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową.

 

Najnowsze artykuły