KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

Gmina Miejska Kościan informuje, że zamierza przystąpić do ogólnopolskiego programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Realizacja programu zależna jest od uzyskania dofinansowania i podpisania umowy.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów” obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  • Moduł I, angażujący wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczących codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.
  • Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy stale lub czasowo wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach modułu II dofinansowany zostanie zakup oraz koszt użytkowania „opasek bezpieczeństwa”. „Opaska bezpieczeństwa” wyposażona jest w co najmniej trzy z następujących funkcji:

– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

– detektor upadku,

– czujnik zdjęcia opaski,

– lokalizator GPS,

– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

– funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Dzięki połączeniu seniora z operatorem, dyspozytor może udzielić pomoc poprzez kontakt z osobą z najbliższego otoczenia (rodzina, sąsiad, opiekun), pracownikiem ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Realizatorem programu na terenie Gminy Miejskiej Kościan będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z „Opaski na odległość” w ramach programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 mogą składać deklarację uczestnictwa zawierającą imię i nazwisko oraz numer telefonu do dnia 11 lutego 2022 r. godz. 15.00 telefonicznie pod numerem telefonu 669 290 931 lub drogą e-mail na adres cw@ops.koscian.pl. 

Najnowsze artykuły