POCZĄTEK NOWEGO ROKU TO ROZPOCZĘCIE REALIZACJI BUDŻETU GMINY CZEMPIŃ NA 2022 ROK

Podczas XLII sesji Rady Miejskiej w Czempiniu, w dniu 20 grudnia 2021 roku, Radni opowiedzieli się jednogłośnie za przyjęciem uchwały budżetowej na nowy rok. Realizacja tego budżetu rozpoczęła się 1 stycznia 2022roku. W uchwale zaplanowano dochody budżetowe ogółem na poziomie 71.663.928,53 zł oraz wydatki budżetu Gminy Czempiń na 2022 rok w łącznej kwocie 72.796.935,11 zł. Wydatki  na zadania inwestycyjne i inne majątkowe ustalono na poziomie 26.845.194,20 zł. Oznacza to, że przed Gminą Czempiń kolejny już rok dynamicznego rozwoju poprzez realizację szeregu ważnych i oczekiwanych inwestycji. Nieduży deficyt budżetu sfinansowany zostanie przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze  szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Budżet zakłada również przychody z tytułu wolnych środków, a także ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji). W nadchodzącym roku podobnie jak inne gminy, także Gmina Czempiń będzie musiała zmierzyć się z wieloma niekorzystnymi tendencjami. Obserwowany będzie rozwój sytuacji związanej z pandemią COVID-19, analizowane będą rachunki za energię elektryczną i gaz, ponieważ odbiorcą tych mediów jest również gmina i podobnie, jak w gospodarstwach domowych, wysokość tych rachunków ma ogromne znaczenie dla zbilansowania się budżetu, a już aktualnie wiadomo, że ceny tych mediów znacznie wzrosły. Gmina będzie podejmować wszelkie działania, by powstrzymać wzrost wydatków bieżących. Podstawowym celem polityki budżetowej Gminy w 2022 roku, jak i w latach najbliższych, będzie zapewnienie dalszego intensywnego rozwoju. Priorytetem w zakresie inwestycji będą nadal zadania, na które pozyskano dofinansowanie zewnętrzne, w tym: –  projekt utworzenia strefy inwestycyjnej w Głuchowie (zadanie na ukończeniu), – budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno – promocyjnymi – to między innymi budowa 7 km ciągów pieszych i rowerowych, dzięki którym miasto Czempiń zyska połączenie z Piotrkowicami, Jasieniem, Jarogniewicami, lampy oświetleniowe, kamery monitoringu, zieleń, czy małą architekturę, – rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń jako sposób na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu – dzięki tej inwestycji powstanie nowa zieleń w mieście, wdrożone zostaną ekologiczne i oszczędne rozwiązania związane z odprowadzaniem wody deszczowej. – przebudowa drogi gminnej w Piechaninie  nr 576087P, – uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy  Czempiń (budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Gorzyczki. Nie zabraknie także działań gminy w zakresie m.in. budowy dróg ze środków własnych czy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – jak przebudowa ulicy Wiatrakowej w Czempiniu, przebudowa ulicy Kwiatowej w Czempiniu i w Piotrkowicach z połączeniem z ulicą Wiatrakową wraz z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Zachodniej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Nowym Borówku dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład, czy rozbudowy oświetlenia ulicznego, a także wymiany źródeł ciepła oraz współpracy sołectw w ramach zintegrowanego funduszu sołeckiego. W trakcie roku budżetowego zaplanowane inwestycje mogą ulegać zmianie. Mamy nadzieję na pozyskanie kolejnych środków, które umożliwią wprowadzenie do budżetu kolejnych zadań w ciągu roku, o czym będziemy informować na bieżąco. – Bardzo serdecznie dziękuję Radnym Rady Miejskiej w Czempiniu za jednomyślność, za pozytywne nastawienie do realizacji budżetu na 2022 rok. Ze swojej strony deklaruję, że na pewno sukcesywnie zwiększane będą kwoty na inwestycje, zarówno w ramach środków własnych, jak i środków zewnętrznych. Z pewnością nie zejdziemy z naszego kursu i, podobnie jak to było w latach poprzednich, duży nacisk będziemy kłaść na inwestycje drogowe, dalsze inwestycje oświatowe, na  działania z zakresu pomocy społecznej, utrzymaniu wysokiego poziomu jakości usług gminnych, a także na skuteczne pozyskiwanie środków na zadania związane z rynkiem pracy i pozyskiwaniem kolejnych inwestorów. To, że Państwo Radni są przychylni, motywuje nas i mobilizuje do jeszcze bardziej wytężonej pracy na rzecz Gminy Czempiń i komfortu życia naszych mieszkańców – mówi Burmistrz Konrad Malicki.

źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły