INFORMACJA WÓJTA GMINY KOŚCIAN O MOŻLIWOŚCIACH SKŁADANIA WNIOSKU O DODATEK OSŁONOWY

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w   Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie w dowolnym terminie,  w godzinach pracy Ośrodka ,maksymalnie do 31 października 2022  Wniosek można składać osobiście bądź elektronicznie. W takim przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź przesłanym za pomocą profilu zaufanego. Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r. Przyznanie dodatku warunkowane jest dochodem na członka rodziny. W przypadku gospodarstwa jednoosobowego miesięczny dochód nie może  przekraczać kwoty 2 100 złotych  oraz kwoty 1 500 złotych na osobę w gospodarstwach domowych wieloosobowych. Dochód ten wyliczany jest zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, dodatek wypłaca się w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą przekroczony został przeciętny miesięczny dochód.

Wzór wniosku możliwy jest do pobrania na stronie internetowej Gminy Kościan bądź Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Wójt Gminy Kościan

/-/ Andrzej Przybyła

 

Najnowsze artykuły