BUDŻET NA MIARĘ CZASÓW

Na dzisiejszym (22 grudnia 2021 roku) posiedzeniu Rady Powiatu Kościańskiego Zarząd Powiatu Kościańskiego przedstawi radnym projekt budżetu na 2022 rok.

– Projekt budżetu Powiatu Kościańskiego na 2022 rok jest przemyślany i skrojony na miarę czasów. Ale jest też kontynuacją tego, co robiliśmy dotychczas. Niezwykle ważne jest dla mnie dokończenie remontu elewacji budynku starostwa przy al. T. Kościuszki, chyba najbardziej reprezentacyjnego budynku w Kościanie, który przez lata straszył. Celem pracy w tej kadencji, co podkreślam od początku, jest także inwestowanie w pomoc społeczną. Udało nam się już uregulować prawo własności nieruchomości w Jarogniewicach, gdzie znajduje się prowadzony przez Powiat Dom Pomocy Społecznej. W planach mamy modernizację domu, co pozwoli na  zwiększenie liczby miejsc. Chcemy także stworzyć Zakład Opiekuńczo-Leczniczy z prawdziwego zdarzenia. W budżecie na 2022 rok zaplanowaliśmy środki na stworzenie koncepcji budowy nowego ZOL-u. Społeczeństwo się starzeje i nie możemy już udawać, że tego nie dostrzegamy. Moim marzeniem jest także wybudowanie przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kościanie Warsztatów Szkolnych, które będą przyciągać uczniów, ale także pozwolą kształcić fachowców – mówi Starosta Kościański Henryk Bartoszewski. – Plany te widoczne są już w projekcie budżetu na przyszły rok. Jednak z uwagi na rosnące ceny towarów i usług, galopującą inflację, ale także ciągle panującą pandemię ostateczny wygląd budżetu może być zupełnie inny. Wykonanie planu wydatków i dochodów mocno uzależnione jest od ogólnopolskiej sytuacji finansowej i sytuacji epidemicznej w kraju i na świecie. Dotyka to nie tylko nas, ale wszystkie samorządy – zauważa Henryk Bartoszewski.  

Prognozowane przez Zarząd wydatki Powiatu Kościańskiego w roku 2022 zamkną się w kwocie 100 191 338,16 złotych, natomiast dochody wyniosą 93 863 831,61 złotych.

Prognozę dochodów budżetu Powiatu Kościańskiego na 2022 rok opracowano na podstawnie opublikowanych przez Ministerstwo Finansów informacji o planowanej kwocie dochodów powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planowanych kwotach subwencji ogólnej dla powiatu na 2022 rok, a także powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 rok dla Powiatu Kościańskiego.

Największą część środków po stronie dochodów stanowią dochody własne zaplanowane w kwocie 41 499 340,02 złotych, znaczną część środków stanowić też będą subwencje, które w projekcie na 2022 rok zapisano w kwocie 31 526 137,00 złotych. Dotacje celowe z budżetu państwa, środków europejskich i funduszów celowych w planie budżetu na 2022 rok planowane są w kwocie 18 703 521,59 złotych.

Pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 1 725 200,00 złotych. Środki te pozwolą m.in. na: budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej w Głuchowie na terenie gminy Czempiń; rozbudowę drogi powiatowej Pelikan – Kokorzyn o ścieżkę rowerową oraz rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Szczodorowo – Sierakowo, obie na terenie gminy Kościan; przebudowę mostu na ulicy Strzeleckiej w Kościanie.

W 2022 roku wydatki zaplanowano na 100 191 338,16 złotych. Wydatki bieżące stanowić będę 77,14% wydatków ogółem. Da to kwotę 77 289 987,27 złotych. Wydatki majątkowe wynosić będą 22 901 350,89 złotych. Stanowią one 22,86% wydatków ogółem.

Na zadania drogowe zaplanowano kwotę 16 629 572 złotych, co stanowi 16,60% wydatków ogółem. W planowanych wydatkach ujęto m.in. środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych i inwestycje na tych drogach. W planach inwestycji drogowych uwzględniono m.in. rozbudowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 432 – Zbęchy Pole – Nowy Dwór – droga wojewódzka nr 308,

Zarząd Powiatu Kościańskiego projektując budżet na 2022 rok 13 090 703 złote planuje przeznaczyć na inwestycje i zadania inwestycyjne na drogach. Na budowę Centrum Kształcenia Praktycznego przy ZSP w Kościanie zaplanowano 6 000 000,00 złotych. Na rozbudowę i modernizację Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach Zarząd planuje przeznaczyć 1 250 000,00 złotych. Ponadto w budżecie na 2022 rok zaplanowano środki m.in. na: prace związane z dalszą modernizacją elewacji i rozbudową budynków starostwa przy al. T. Kościuszki wraz z zagospodarowaniem terenu, modernizację archiwum geodezyjnego oraz zakup serwerów, dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Policji w Czempiniu, dofinansowanie zakupu samochodu na potrzeby DPS Mościszki.

Tradycyjnie ogromną część wydatków budżetu powiatu stanowić będą wydatki związane z oświatą. Planowane na ten cel wydatki to kwota 40 357 530,27 złotych, co stanowi 40,28% wydatków budżetowych ogółem. Zgodnie z informacją nadesłaną przez Ministerstwo Finansów subwencja oświatowa wyniesie 25 306 236 złotych, co oznacza, że Powiat Kościański ze środków własnych na zadania związane z edukacją będzie musiał dołożyć 15 051 294,27 złotych (w tym 6 mln złotych na wydatki majątkowe).

Wydatki na pomoc społeczną w 2022 roku stanowić będą 19,52% budżetu Powiatu Kościańskiego, czyli 19 558 838 złotych. W kwocie tej znajdują się również środki na zadania z zakresu polityki społecznej realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Kościanie w planie budżetu na 2022 rok zapisano kwotę 11 973 730,29 złotych. W kwocie tej zawierają się m.in. wydatki związane z zakupem aktualizacji oprogramowania komputerowego oraz modernizacją budynku urzędu. Do niezbędnego minimum ograniczono wydatki rzeczowe. Mniejszą kwotę niż w latach poprzednich zapisano także na wydatki związane z zakupem druków i tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji i Dróg. Jest to związane ze zmianą przepisów znoszącą obowiązek zmiany tablic rejestracyjnych przy zakupionych pojazdach.

Poza tym zaplanowano także środki na wyposażenie serwerowni, modernizację pomieszczeń archiwum geodezyjnego, remont holu i pomieszczenia socjalnego przy Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, nadzór autorski nad systemem GEO-INFO, modernizację szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej oraz tworzenie bazy danych obiektów topograficznych.

W planie budżetu Powiatu Kościańskiego na 2022 rok zabezpieczono środki na dalszą informatyzację szpitala oraz na stworzenie koncepcji budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

 

Najnowsze artykuły