NOWY SPRZĘT I WYPOSAŻENIE DLA OSP BONIKOWO

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bonikowie w związku z realizacją przedsięwzięcia p.n. „Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostki OSP Bonikowo” pozyskała nowy sprzęt i wyposażenie oraz system selektywnego alarmowania.

Zakup sprzętu i wyposażenia sfinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środków własnych jednostki. Wartość zadania opiewa na kwotę 20.698,68 zł, z czego kwota 19.000,00 zł pochodzi z WFOŚiGW w Poznaniu.

Zakup sprzętu i wyposażenia wpłynie na możliwości podejmowania działań związanych z likwidacją skutków pożarów, klęsk żywiołowych, zapobieganiem i likwidacją zagrożeń dla środowiska. W znaczący sposób polepszone zostało wyposażenie sprzętowe i osobiste ochronne członków jednostki, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ratowników oraz poprawi komfort ich pracy.

Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na skuteczne działania w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii. Pozwoli także na ograniczanie i likwidację skażeń na szlakach komunikacyjnych oraz ciekach i akwenach wodnych.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły