DEBATA SPOŁECZNA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO W OKRESIE ZIMOWYM

18 listopada 2021 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie odbyła się debata społeczna Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, poświęcona zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu kościańskiego w okresie zimowym.

Celem debaty było wypracowanie zasad i form podejmowania wspólnych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w okresie  zimowym na terenie powiatu kościańskiego. W tym przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego wsparcia osobom bezdomnym, samotnym i nieporadnym życiowo oraz zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, również poprzez właściwe utrzymanie stanu dróg.

Na debacie gościł Komendant Państwowy PSP w Kościanie kpt. Szymon Klemenski, Zastępca Komendanta Posterunku Straży Ochrony Kolei p. Roman Mizera, Komendant Straży Miejskiej w Kościanie Maciej Szymczak, Kierownik Wojewódzkiego Zarządu Rejonu Dróg w Kościanie Agnieszka Juskowiak, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie Adam Gabryelski, przedstawiciele Urzędów Miasta i Gmin odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową oraz przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej.

Na początku gości powitał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kościanie podinsp. Waldemar Okupniczak. Komendant zaprosił uczestników debaty do wzajemnej dyskusji i wymiany informacji, aby wzmocnić dotychczasową współpracę i wypracować wspólne rozwiązania kwestii bezpieczeństwa w okresie zimowym.

Naczelnik Wydziału Prewencji podinsp. Konrad Stróżyński przedstawił dotychczasowe działania funkcjonariuszy KPP w Kościanie podejmowanych na rzecz osób bezdomnych oraz realizowane procedury.

Przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej omówili kwestie związane z udzielaniem pomocy osobom bezdomnym, samotnym i nieporadnym życiowo. Przedstawili kwestie kierowania osób bezdomnych do noclegowni, schronisk, czy innych instytucji oraz kwestie udzielania pomocy w postaci ciepłego posiłku, ubrań, czy innych form pomocy.

Następnie uczestnicy debaty przeszli do tematu związanego z bezpieczeństwem w ruchu drogowym oraz zapewnieniem odpowiedniego utrzymania dróg. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego podinsp. Mateusz Marszewski odniósł się do działań prowadzonych przez policjantów  na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odnosząc się do trzech płaszczyzn: prowadzenia kontroli drogowych, działań profilaktycznych oraz zadań w zakresie infrastruktury drogowej. Działania te prowadzone są przez cały rok, nie tylko w okresie zimowym.

Następnie głos zabrali przedstawiciela zarządów dróg, którzy przedstawili formy zapewnienia zimowego utrzymania dróg. Ustalono rozszerzenie współpracy na poziomie gmin, celem możliwości odpowiedniej reakcji i alarmowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, wymagającej pilnych działań, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Komendant PSP w Kościanie oraz Zastępca Komendanta SOK w Lesznie przedstawili zakres swoich działań oraz zobowiązali się do kontynuacji dotychczasowej współpracy oraz pozostawania w gotowość do podejmowania wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa.

Wszystkim zaangażowanym w debatę serdecznie dziękujemy.

Paulina Piechowiak
Źródło: KPP Kościan

Najnowsze artykuły