STAROSTA NAGRODZIŁ ZDOLNYCH

Troje uczniów i jedenaścioro studentów zostało nagrodzonych przez Zarząd Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Nagrodzeni zostali zaproszeni na sesję Rady Powiatu Kościańskiego, która
odbyła się 9 listopada 2021 roku. Akty przyznania wyróżnień oraz drobny upominek wyróżnionym wręczył Starosta Kościański Henryk Bartoszewski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu Kościańskiego Iwona Bereszyńska. Radni nagrodzili wyróżnionych brawami. Zgodnie z zapisami uchwały w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach “Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie powiatu kościańskiego” o przyznanie nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe mógł ubiegać się uczeń szkoły ponadpodstawowej, który ukończył I rok nauki w tej szkole, za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50, a także uzyskał tytuł laureata w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym lub tematycznym o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata/finalisty w ogólnopolskiej olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej albo tematycznej. Komisja stypendialna wysoko oceniła osiągniecia naukowe Dawida Bugajewskiego i Oskara Kościańskiego – uczniów
III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie. Za osiągnięcia artystyczne wyróżniona została Alicja Michalak, również uczennica III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie.
O przyznanie nagrody naukowej mógł się ubiegać student, który zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego i  ukończył I rok studiów, jego średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku wynosiła co najmniej 4,50. Ponadto
posiada osiągnięcia naukowe lub wykazuje się aktywnością naukową, za którą uważa się m.in.: autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej, artykułu naukowego opublikowanego w piśmie naukowym lub recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji, autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego, działalność w kole naukowym, studia według indywidualnego programu, studia równoległe na drugim kierunku.
Za osiągnięcia naukowe komisja wyróżniła:
.    Michała Brudło, studenta VI roku Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie, kierunek: lekarski;
.    Iwa Naglika, studenta II roku studiów uzupełniających magisterskich
Politechniki Poznańskiej, kierunek: Informatyka;
.    Wiktorię Glinkowską, studentkę III roku Wyższej Szkoły Bankowej w
Poznaniu, kierunek: Finanse i rachunkowość;
.    Alicję Mueller, studentkę III roku Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Nauczanie matematyki i informatyki;
.    Kacpra Otto, studenta I roku studiów uzupełniających magisterskich
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: Turystyka i
rekreacja;
.    Stanisława Grzymałę, studenta II roku studiów uzupełniających
magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek: Rachunkowość
i finanse przedsiębiorstw;
.    Wiktora Zborowskiego, studenta III roku Glasgow Caledonian
University w Wielkiej Brytanii, kierunek: Gry Komputerowe (Tworzenie
oprogramowania).

Nagrodę artystyczną mógł natomiast otrzymać student, który zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego i ukończył I rok studiów, osiągnął wysokie wyniki w nauce (średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50). Ponadto posiada osiągnięcia artystyczne oraz wykazuje się aktywnością artystyczną za którą uważa się m.in.: autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego zaprezentowanego na festiwalu, przeglądzie lub koncercie o wysokim prestiżu i zasięgu co najmniej krajowym, autorstwo utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu, znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu, znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu, autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej, indywidualna autorska wystawa plastyczna.
Za osiągnięcia na polu artystycznym  wyróżnienia otrzymali:
.    Aleksandra Sołtysiak, studentka III roku Akademii Muzycznej im.
Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie, kierunek: Instrumentalistyka;
.    Mateusz Kowalski, student III roku Akademii Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Bydgoszczy, kierunek: Instrumentalistyka;
.    Wiktoria Kucharczak, studentki II roku studiów uzupełniających
magisterskich Akademii Sztuki w Szczecinie, kierunek: Sztuka mediów i
animacja;
.    Patrycja Kozłowska, studentka I roku studiów uzupełniających
magisterskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek:
Historia.
Wszyscy wyróżnieni otrzymali jednorazowe nagrody pieniężne w wysokości 1 500 złotych brutto. Łącznie do Starostwa Powiatowego w Kościanie wpłynęło: 8 wniosków uczniów szkoły ponadpodstawowej o przyznanie Nagrody Starosty Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne, 12 wniosków studentów o przyznanie Nagrody Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągnięcia naukowe oraz 7 wniosków studentów o przyznanie Nagrody Powiatu Kościańskiego za szczególne osiągnięcia artystyczne.

 

 

Najnowsze artykuły