FUNDUSZ SOŁECKI 2022

Fundusz sołecki to wyodrębnione w budżecie gminy środki finansowe przeznaczone dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Pieniądze z funduszu sołeckiego można spożytkować na przedsięwzięcia służące poprawie warunków życia mieszkańców w ramach zadań własnych gminy, które muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Kwota przypadająca na dane sołectwo zależy od liczby mieszkańców i dochodów gminy. Wysokość funduszu obliczana jest w gminie na podstawie wzoru wskazanego w Ustawie z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301). Gmina Czempiń składa się z 22 sołectw i 4 przysiółków. Do podziału w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022 wyodrębniono łączną kwotę 521.180,50 zł, to jest o  34.559,29 więcej niż przed rokiem.  Środki z funduszu sołeckiego to bardzo ważne dla mieszkańców pieniądze, ale  są mniejsze niż potrzeby wsi. Z uwagi na ten dysonans między potrzebami sołectw, a środkami na ich realizację, w 2020 roku Burmistrz Gminy Czempiń Konrad Malicki wyszedł z inicjatywą współpracy sołectw, skutkującą realizacją wspólnych inwestycji. Sołectwa działają  w czterech grupach. Co roku każda grupa realizuje wspólne przedsięwzięcie na terenie jednej wsi. Dzięki połączonym siłom, w 2021 roku udało się doprowadzić do realizacji czterech większych inwestycji: „Wykonanie drogi wzdłuż kościoła w Starym Gołębinie”, „Wykonanie Strefy Rekreacji Ruchowej w Siernikach”, „Wykonanie kotłowni w świetlicy w Jasieniu”, „Wykonanie utwardzenia dróg na terenie sołectwa Piechanin”. W ramach zintegrowanego funduszu sołeckiego na rok 2022 realizowane będą przedsięwzięcia w sołectwach: Borowo, Głuchowo, Gorzyce i Nowe Borówko. Sołectwa w ramach współpracy, na realizację wspólnych przedsięwzięć przeznaczyły 60% środków przypadających na dane sołectwo, pozostałe 40% pozostaje w danym sołectwie na realizację bieżących potrzeb, zadań nie wymagających sporych nakładów finansowych. O tym na co zostaną przeznaczone środki w konkretnym sołectwie decydowali mieszkańcy sołectw, podczas zebrań, które odbyły się w miesiącach sierpień i wrzesień br. Wsie Betkowo, Borowo, Jarogniewice, Jasień i Słonin przeznaczą środki na wymianę sieci wodociągowej w Borowie. Ze środków wygospodarowanych przez sołectwa Donatowo, Gorzyce, Gorzyczki, Nowy Gołębin i Stary Gołębin zrealizowane będą prace na świetlicy w Gorzycach i w jej otoczeniu. Głuchowo, Piotrowo  Pierwsze, Piotrowo Drugie, Sierniki, Srocko Wielkie i Zadory wesprą budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Siernickiej w Głuchowie. Dokończenie budowy chodników na osiedlu w Nowym Borówku będzie wspólną inwestycją wsi: Nowe Borówko, Nowe Tarnowo, Piechanin, Piotrkowice i Stare Tarnowo. Należy tu podkreślić, że wykonanie wymienionych wyżej zadań możliwe będzie przy partycypacji budżetu gminy, gdyż kwota pozyskana z funduszy sołeckich na realizację 4 zadań to 312.708,30 zł. W ramach 40% środków, które pozostaną w sołectwach zostaną wykonane bieżące przeglądy świetlic, placów zabaw, siłowni zewnętrznych i wiat biesiadnych. Zostanie przeprowadzona naprawa i przegląd kosiarek i kos. Zostaną wykonane również „drobne” zakupy np.: wyposażenie świetlic wiejskich, doposażenie placów zabaw, gablot ogłoszeniowych, farb do odmalowania wiat autobusowych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, paliwa, oleju i żyłki  do wykaszania placów zabaw, namiotu biesiadnego, traktorka – kosiarki,  itp. Reasumując, fundusz sołecki jest szansą dla każdego z sołectw, dobrym punktem wyjścia do wspólnej dyskusji i organizowania się wokół ważnych spraw. Gminy nie mają obowiązku tworzenia funduszy sołeckich – decyzja należy do rady gminy. W Gminie Czempiń fundusz sołecki działa sprawnie od 11 lat. Wszystkie sołectwa wykorzystują potencjał, jaki daje fundusz sołecki. Powstała niezbędna infrastruktura, równolegle rozwijało się krzewienie kultury, które integrowało mieszkańców. Dzięki projektowi współpracy fundusz sołecki stal się efektywniejszy, a przedsięwzięcia finansowane środkami zintegrowanego funduszu sołeckiego mają zdecydowanie większy wymiar i pozwalają na konkretne zmiany w obliczu poszczególnych wiosek.

źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły