OGŁOSZENIE W SPRAWIE PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIKOSZKI

Informujemy, że Gmina Kościan uzyskała dokument  dopuszczający do użytkowania wybudowaną kanalizację sanitarną wraz z przyłączami  w miejscowości Mikoszki.

W związku z powyższym od 14.09.2021r. można dokonywać przyłączenia posesji do  wybudowanych przyłączy – studzienek odbiorczych w ramach inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach” .

Jak krok po kroku dokonać podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej? Odpowiedź w poniższych dziewięciu punktach:

  1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.
  2. Właściciel nieruchomości dokonuje podłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej do wybudowanej na posesji tworzywowej studni rewizyjnej własnym kosztem i staraniem (niedopuszczalne jest podłączanie do studni rewizyjnej istniejącego zbiornika bezodpływowego!);
  3. O terminie podłączenia nieruchomości należy powiadomić Urząd Gminy Kościan z 3 dniowym wyprzedzeniem w celu uzgodnienia terminu odbioru. Zgłoszenia dokonujemy telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod nr tel. 663 747 928 lub  65 5 13 12 88 wew. 25 lub 20 – Odbiór będzie dokonany na otwartym wykopie.
  4. Podczas odbioru technicznego sporządzany jest protokół zatwierdzany przez właściciela nieruchomości i przedstawiciela Urzędu Gminy.
  5. Na podstawie protokołu odbioru (o którym mowa w punkcie czwartym) Gmina Kościan przygotowuje dwa egzemplarze umowy, które kierowane są do właściciela nieruchomości w celu ich podpisania. Po podpisaniu właściciel zwraca jeden egzemplarz umowy do biura Urzędu Gminy  w Racocie ul. Kościańska 2b (oczyszczalnia ścieków);
  6. Podczas wykonywania przyłącza instalacji wewnętrznej do studni rewizyjnej nie wolno włączać do niego żadnych innych instalacji, typu odcieki z pomieszczeń gospodarczych, instalacje odprowadzania wód deszczowych, instalacje odprowadzania gnojowicy itp.;
  7. Zaleca się wykonanie przyłączenia wewnętrznej instalacji sanitarnej do studni rewizyjnej rurami o średnicy 160 mm montowanymi na uszczelkę, wykonanymi z materiału PVC, litymi, o sztywności obwodowej SN8;
  8. Wraz z podłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej zaleca się przegląd szczelności domowej instalacji kanalizacyjnej oraz jej wentylacji, w celu wykluczenia niepożądanych zapachów wewnątrz budynku i w jego sąsiedztwie;
  9. Właściciele nieruchomości korzystający z własnych ujęć wody do celów socjalno-bytowych wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do zainstalowania na przedmiotowym ujęciu wodomierza, na podstawie którego Gmina Kościan będzie naliczała opłatę za ścieki odprowadzone do kanalizacji.

W przypadku pytań lub wątpliwości pomocą służą pracownicy Urzędu Gminy

(tel. 65 5 13 12 88 wew. 25 lub 20),

 

Ustala się termin podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków do dnia 31.05.2022r.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły