AZBEST – CZAS NA USUWANIE!

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Kościan przypomina o możliwości ubiegania się o dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest ze środków budżetu Gminy Kościan. Termin przyjmowania wniosków, które zostaną rozpatrzone i dofinansowane w 2022 roku mija 30 września 2021 r. Dlatego warto, aby osoby, które planują zmianę w roku 2022 poszycia dachowego zawierającego azbest zapoznały się z ofertą dofinansowania tego przedsięwzięcia ze środków Gminy Kościan i złożyły wniosek do Urzędu Gminy Kościan.

Najważniejsze informacje dotyczące dofinansowania:

  1. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe oraz przedsiębiorcy posiadający nieruchomość, która posiada zamontowany azbest.
  2. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są od 1 stycznia do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma zostać udzielone dofinansowanie.
  3. Demontaż wyrobów azbestowych następuje po podpisaniu umowy w roku następującym po roku, w którym złożono wniosek o dofinansowanie.
  4. Wysokość dofinansowania wynosi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, nie może jednak przekroczyć kwoty 3.500,00 zł.
  5. Uzyskanie dotacji w jednym roku nie wyłącza możliwości składania wniosku w kolejnych latach.
  6. Podmioty prowadzące gospodarstwo rolne lub przedsiębiorstwa zobowiązane są również do złożenia stosowanych oświadczeń lub zaświadczeń o przyznanej pomocy de minims w roku w którym składają wniosek oraz dwóch poprzednich latach podatkowych.

Regulamin dofinansowania oraz wniosek można pobrać pod linkiem: http://bip.gminakoscian.pl/bip/6562.html

Szczegółowych informacji udzieli Państwu Mariusz Sikorski – Inspektor ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i lokalowej, pod nr tel. 65 512 10 01 wew. 47.

Przedstawiamy Państwu również podstawowe informacje na temat azbestu:

Czym jest azbest?

Przyjmuje się, że azbestami są włókniste odmiany minerałów występujące w przyrodzie w postaci wiązek włókien cechujących się dużą wytrzymałością na rozciąganie, elastycznością i odpornością na działanie czynników chemicznych i fizycznych.

Szkodliwość azbestu

Azbest jest przyczyną pylicy azbestowej, chorób opłucnej (w tym międzybłoniaka), oraz nowotworów (raka oskrzelajajnikanerki i krtani).

Szkodliwość włókien azbestowych zależy od średnicy i długości włókien. Większe włókna nie są tak szkodliwe, gdyż w większości zatrzymują się w górnych drogach oddechowych skąd są usuwane przez rzęski, włókna bardzo drobne są usuwane przez system odpornościowy. Najbardziej niebezpieczne nie są włókna długie (>5 μm), lecz cienkie (do 0,01 μm) – przenikają one do dolnych dróg oddechowych, wbijają się w płuca, gdzie pozostają i w wyniku wieloletniego drażnienia komórek wywołują nowotwory. Pierwsze wzmianki na temat szkodliwości azbestu pojawiły się w latach 1900–1920. W roku 1910 francuskie badania potwierdziły szkodliwy wpływ azbestu na organizm człowieka. U osób stykających się z azbestem rak płuc został uznany za chorobę zawodową.

Ryzyko wchłaniania włókien azbestowych występuje podczas pracy z minerałami azbestowymi oraz podczas kruszenia i obróbki produktów azbestowo-cementowych. W roku 1997 zakazano wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbestu i wyrobów zawierających azbest, produkcji wyrobów zawierających azbest oraz obrotu azbestem i wyrobami zawierającymi azbest.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z Program Oczyszczania Kraju z Azbestu, za graniczną datę unieszkodliwienia azbestu wskazano  rok 2032.

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły