PROGRAMY WSPARCIA DLA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje iż posiada środki finansowe na aktywizację osób które są bezrobotne i nie ukończyły 30 roku życia. Osoby te mogą otrzymać wsparcie w postaci bonów:

BON NA ZASIEDLENIE – jest przyznawany bezrobotnemu, na podstawie umowy ze starostą, w związku z podjęciem przez niego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania,  jeżeli: z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym. Odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie, będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

BON SZKOLENIOWY – jest gwarancją skierowania na wskazane przez bezrobotnego szkolenie oraz opłacenia kosztów poniesionych w związku ze szkoleniem. Przyznanie i realizacja bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania i po uprawdopodobnieniu przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Termin ważności bonu określa starosta. Na zasadach określonych w ustawie, bonem starosta finansuje do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty: szkoleń, niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, przejazdów i zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania. Koszty ponad limit pokrywa z własnych środków bezrobotny.

BON STAŻOWY – jest gwarancją skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu również przez okres 6 miesięcy. Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez ten okres, starosta wypłaca premię w wysokości 1 604,60 zł. W ramach bonu starosta finansuje koszty: przejazdów do miejsca odbywania stażu, niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.

Więcej informacji na temat ww. programów można uzyskać w siedzibie urzędu:

Kościan, ul. Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, pod numerem telefonu  065-512-10-55 wew. 258, 274, 205 lub na stronie internetowej koscian.praca.gov.pl.

Najnowsze artykuły