SPOTKANIE Z SAMORZĄDOWCAMI

W środę, 18 sierpnia 2021 roku, Henryk Bartoszewski, Starosta Kościański spotkał się z samorządowcami, szefami gmin powiatu kościańskiego. W spotkaniu, które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Kościanie udział wzięli Konrad Malicki, Burmistrz Gminy Czempiń, Piotr Ruszkiewicz, Burmistrz Miasta Kościana, Jacek Nowak, Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, Małgorzata Adamczak, Burmistrza Śmigla, Andrzej Przybyła, Wójt Gminy Kościan, Maja Moskwa, Sekretarz Powiatu, Michał Samoląg, Skarbnik Powiatu. Witając gości starosta wyraził radość z możliwości spotkania i bezpośredniej rozmowy z gośćmi. Pierwszą omawianą sprawą były nowe zasady realizowania powiatowego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2012- 2032”. Do tej pory powiat zabezpieczał własne środki w budżecie i pozyskiwał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a następnie wypłacał pieniądze wyłonionemu wykonawcy, który usuwał azbest na wniosek mieszkańca powiatu. Zmiana w regulaminie programu sprawi, że samorząd powiatowy nadal w swoim budżecie będzie zabezpieczał środki, ale dodatkowo samorządy gmin będą mogły indywidualnie składać wnioski do Funduszu. Ta możliwość, ze względu na kryteria funduszu, m.in. zamożność samorządów pozwoli na pozyskanie większych pieniędzy niż do tej pory mógł pozyskać powiat. Z kolei powiat w formie dotacji celowej nadal będzie, proporcjonalnie do ilości azbestu znajdującego się terenie danej gminy – w oparciu o dane z Bazy Azbestowej – przekazywał gminom środki ze swojego budżetu na likwidację azbestu. Indywidualni wnioskodawcy będą składali wnioski do gmin, a nie do powiatu.

Drugim omawianym tematem był transport publiczny realizowany w ramach związku powiatowo – gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”, którego współzałożycielami są: Powiat Kościański, Gmina Czempiń i Gmina Śmigiel. Samorządowcy omawiali ewentualne trasy transportu publicznego. Rozmawiano także o potrzebie i możliwościach powołania i współfinansowania Powiatowego Konserwatora Zabytków. Samorządowcy zgodzili się co do pomysłu i potrzeby powołania takiego urzędu. Zostaną podjęte dalsze kroki w tej sprawie. Kolejnym omawianym wspólnie tematem była kwestia bezpieczeństwa w ruchu drogowym i sprawa oświetlenia przejść dla pieszych, co ma podnieść bezpieczeństwo mieszkańców. Uzgodniono, że do końca miesiąca gminy przedstawią listę miejsc, które w ich opinii wymagają podniesienia bezpieczeństwa. Lista ta trafi do Zarządu Dróg Powiatowych, który oceni wszystkie propozycje. Kolejnym poruszonym na spotkaniu tematem była kwestia współfinansowania przez samorządy remontu Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie. Wszystkie samorządy zadeklarowały wsparcie. Powiat Kościański wesprze inwestycje kwotą 35 tysięcy złotych. W ubiegłym roku powiat również wspierał remont ośrodka. Następnie rozmawiano na temat Domów Pomocy Społecznej, poruszając ten temat mówiono o zasadach kierowania osób do tych placówek i o ewentualnych możliwościach utworzenia w domach tzw. opieki wytchnieniowej, dającej możliwość kilkudniowego pobytu osoby w DPS. Na zakończenie poruszono sprawę nocnych dyżurów aptek. Starosta poinformował o aktualnej sytuacji i kolejnej uchwale Rady zmieniającej plan dyżurów aptek. Rozmawiano także o najbliższych planach inwestycji drogowych w każdej gminie i w powiecie.

 

Najnowsze artykuły