ZMIANY W PROGRAMIE STYPENDIALNYM

Informujemy, że nastąpiły zmiany w realizowanym przez Powiat Kościański programie stypendialnym dla uczniów i studentów na rok szkolny/akademicki 2021/2022.

O Stypendium lub Nagrodę mogą ubiegać się:

–      uczniowie szkół ponadpodstawowych dla młodzieży: liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia, pobierających naukę na terenie powiatu kościańskiego, osiągających wysokie wyniki w nauce oraz odnoszących sukcesy naukowe lub artystyczne, niezależnie od miejsca zamieszkania tych uczniów;

–      studenci zamieszkali na terenie powiatu kościańskiego, kształcący się na uczelniach działających na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

STYPENDIUM STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE DLA UCZNIA – uczeń musi spełniać łącznie następujące kryteria:

 • ukończył I rok nauki w szkole ponadpodstawowej,
 • za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 5,00.

Termin składania wniosków – do 10 września br.

STYPENDIUM POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTA – student musi spełniać łącznie następujące kryteria:

1) ukończył I rok studiów,

2) uzyskał za poprzedni rok nauki średnią arytmetyczną ocen:

a) co najmniej 4,60 przy czterostopniowej skali ocen,

b) co najmniej 4,80 przy pięciostopniowej skali ocen.

3) zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego.

Termin składania wniosków – do 10 października br.

NAGRODA STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE DLA UCZNIA – termin składania wniosków – do 15 października br.

 

O przyznanie Nagrody za szczególne osiągnięcia naukowe może ubiegać się uczeń szkoły ponadpodstawowej spełniający łącznie następujące kryteria:

1)    ukończył I rok nauki w szkole ponadpodstawowej;

2)    za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50;

3)    uzyskał:

a)    tytuł laureata w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym albo tematycznym o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, lub

b)    tytuł laureata lub finalisty w ogólnopolskiej olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej albo tematycznej.

O przyznanie Nagrody za szczególne osiągnięcia artystyczne może ubiegać się uczeń szkoły ponadpodstawowej spełniający łącznie następujące kryteria:

1)    ukończył I rok nauki w szkole ponadpodstawowej;

2)    za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50;

3)    uzyskał tytuł finalisty lub laureata konkursu artystycznego, przeglądu lub festiwalu o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;

4)    rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia w dziedzinie: literatury, sztuki wizualnej (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, fotografia, multimedia), muzyki i śpiewu, tańca, teatru, filmu lub twórczości ludowej.

 NAGRODA POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE LUB ARTYSTYCZNE DLA STUDENTA – termin składania wniosków – do 15 października br.

O przyznanie Nagrody naukowej może ubiegać się student spełniający łącznie następujące kryteria:

1)    ukończył I rok studiów,

2)    osiągnął wysokie wyniki w nauce (średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50);

3)    zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego,

4)    posiada osiągnięcia naukowe oraz wykazuje się aktywnością naukową, za którą uważa się:

 1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo,
 2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej,
 3. udział w projekcie badawczym o wysokim poziomie innowacyjności, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa lub odbywał kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w ramach konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego,
 4. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej,
 5. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym,
 6. autorstwo lub współautorstwo wynalazku lub wzoru użytkowego,
 7. działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne),
 8. studia według indywidualnego programu studiów,
 9. studia równoległe na drugim kierunku studiów itp.

O Nagrodę artystyczną może ubiegać się student spełniający łącznie następujące kryteria:

1)    ukończył I rok studiów,

2)    osiągnął wysokie wyniki w nauce – średnia arytmetyczna ocen z poprzedniego roku akademickiego wynosi co najmniej 4,50;

3)    zamieszkuje na terenie powiatu kościańskiego,

4)    posiada osiągnięcia artystyczne oraz wykazuje się aktywnością artystyczną, za którą uważa się:

 1. autorstwo lub wykonanie utworu muzycznego lub innej formy muzycznej zaprezentowanych na przeglądzie, festiwalu lub koncercie o wysokim prestiżu i o co najmniej zasięgu krajowym,
 2. autorstwo lub znaczący wkład autorski utworów muzycznych nagranych na płycie wydanej przez firmę producencką o wysokim prestiżu,
 3. znaczący udział w powstaniu utworu audiowizualnego, w tym filmowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej zasięgu krajowym lub w obiegu kinowym lub telewizyjnym, w tym reżyseria, montaż, autorstwo scenografii lub zdjęć, odegranie pierwszo – lub drugoplanowej roli,
 4. znaczący udział w powstaniu spektaklu teatralnego, operowego, operetkowego, baletowego lub musicalowego, zaprezentowanego na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej zasięgu krajowym lub w obiegu telewizyjnym, w tym reżyseria, autorstwo scenografii, odegranie pierwszo – lub drugoplanowej roli,
 5. autorstwo formy choreograficznej zaprezentowanej na przeglądzie lub festiwalu o wysokim prestiżu i o co najmniej krajowym zasięgu lub w obiegu telewizyjnym,
 6. autorstwo dzieła plastycznego lub architektonicznego zaprezentowanego na wystawie lub w galerii o wysokim prestiżu albo w przestrzeni publicznej,
 7. indywidualna autorska wystawa plastyczna zorganizowana przez instytucję kultury o wysokim prestiżu,
 8. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

Nowe zasady udzielania stypendiów lub nagród oraz wzory wniosków dostępne są w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul. Gostyńska 38, I piętro, pok. 103 oraz na stronie internetowej powiatu: www.powiatkoscian.pl („Dla mieszkańców” – „Oświata”, „Druki do pobrania”) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły