GMINA CZEMPIŃ NA PODIUM. 5 MILIONÓW NA ZIELONO-NIEBIESKĄ INFRASTRUKTURĘ

Gmina Czempiń w sierpniu 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pt.: „Rozwój zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy Czempiń sposobem na wzmocnienie odporności na negatywne skutki zmian klimatu”, w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli tzw. Funduszy Norweskich oraz budżetu państwa. W naborze na zielono-niebieskie inwestycje złożono 91 wniosków z terenu całego kraju, na łączną kwotę 127,4 mln euro, co oznacza, że alokacja została przekroczona prawie 5,5-krotnie. Realizację 51 spośród złożonych wniosków zaplanowało w partnerstwie zagranicznym i tak też jest w przypadku Gminy Czempiń, gdzie projekt realizowany będzie w partnerstwie z podmiotem z Państwa Darczyńcy – Norwegii. Przygotowana w wyniku przeprowadzonej oceny wniosków lista rankingowa była przedmiotem dyskusji i rekomendacji Komitetu ds. Wyboru Projektów. Gmina Czempiń zdobyła ponad 96% możliwych do uzyskania punktów w tym konkursie i projekt uplasował się na bardzo wysokim 3 miejscu listy. Decyzją Pana Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, dofinansowanie otrzymało tylko 19 projektów, w tym Gmina Czempiń. Fundusze Norweskie zawsze były, ze względu na każdorazowo innowacyjną tematykę, bardzo trudnymi funduszami i dlatego stanowią  merytorycznie duże wyzwanie. W tym przypadku także z uwagi na koniczność uprzedniego opracowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu. Poziom trudności podnosi też kwestia przejścia skomplikowanej i wieloetapowej oceny projektów, w tym przez Państwa Darczyńców tj. Norwegię, Islandię i Liechtenstein. Tym bardziej cieszy, że po raz kolejny przebijamy tzw. szklany sufit i osiągamy,  jako mała gmina, duży sukces w skali kraju – informuje Andrzej Socha, Zastępca Burmistrza Gminy Czempiń. Przedsięwzięcie, charakteryzuje nasadzenie ponad stu dużych drzew, kilkuset krzewów oraz tysięcy bylin, traw ozdobnych i bluszczy, a także szereg obiektów infrastrukturalnych, gdyż tego typu działaniom, jak wskazane poniżej, dedykowany był konkurs. I tak w ramach projektu przewidziano: ·        Budowę zielonego przystanku, ·        Utworzenie ogrodu deszczowego przy budynku Urzędu Gminy w Czempiniu, ·        Zamontowanie stacji meteorologicznej na terenie przy dawnym gimnazjum w Borowie, ·        Utworzenie parków kieszonkowych na ul. Łąkowej oraz ul. Kuczmerowicza w Czempiniu, ·        Budowę systemów odprowadzających deszczówkę przy budynkach użyteczności publicznej i budynkach komunalnych należących do Gminy Czempiń, ·        Budowę oraz modernizacja połączeń kanalizacji deszczowej i rur spustowych okolicznych budynków publicznych ze stawem na Zielonym Rynku. Projekt zakłada również liczne nasadzenia krzewów, drzew (także w donicach) i różnego typu roślin, w tym przy: ·        ul. Strumykowej w Czempiniu (na wysokości placu zabaw), ·        ścieżce wzdłuż Olszynki  ·        ul. Chłapowskiego w Czempiniu ·        ul. Ogrodowej w Czempiniu ·        ul. Rynek w Czempiniu ·        ul. Długiej w Czempiniu ·        ul. Ratuszowej w Czempiniu, ·        ul. Kolejowej w Czempiniu (parking przy dworcu PKP), ·        ul. Poznańskie Przedmieście w Czempiniu ·        ul. Kolejowej w Czempiniu (parking przy Szkole Podstawowej w Czempiniu), ·        budynku Filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Borowo 76, ·        ul. Kolejowej w Czempiniu – Parking B, ·        ul. Krańcowej w Czempiniu – Parking C, Projekt będzie polegał też na: ·        Montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku filii Szkoły Podstawowej w Czempiniu – Borowo 76 (dawny budynek gimnazjum), ·        Utworzeniu zielonej klasy w pobliżu hali sportowej Herkules, ·        Utworzeniu blisko kilometra ścieżek w lasku w pobliżu hali sportowej Herkules, wyposażonych również w tablice edukacyjne, ·        Wymianie blisko 1300 opraw oświetlenia drogowego na oprawy LED, ·        Przeprowadzeniu szeregu działań informacyjno-promocyjnych poświęconych kwestiom zmian klimatu.   Całkowita wartość zaplanowanego projektu to ponad 5,7 mln zł, a dofinansowanie pokryje 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja tak szerokiego projektu ma na celu nie tylko mitygację i adaptację do zmian klimatu na poziomie miasta Czempinia oraz uzyskanie dzięki tym wszystkim działaniom pozytywnych efektów ekologicznych, jak choćby ograniczenie efektu tzw. wysp ciepła i emisji CO2, ale też konkretnych efektów ekonomicznych wynikających z oszczędności energii zużywanej w budynku szkoły podstawowej w Borowie-dawnego gimnazjum, czy zużywanej przez oświetlenie drogowe na terenie całej Gminy Czempiń – dodaje Andrzej Socha Zastępca Burmistrza. Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2021-2024.

 

źródło: Czempin.pl

Najnowsze artykuły