BURMISTRZ Z ABSOLUTORIUM!

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miejskiej Krzywinia nad działalnością Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń. Rada ocenia pracę organu wykonawczego – w zakresie działalności finansowej Gminy. Burmistrz przedstawia sprawozdanie finansowe za poprzedni rok  oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna bada je i przedstawia własny wniosek, proponując Radzie, uchwalenie bądź nie, uchwały o absolutorium dla Burmistrza. Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje. Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za 2020 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok i przedstawiła Radzie Miejskiej  wniosek o udzieleniu Burmistrzowi absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa również pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. Podczas sesji absolutoryjnej przedstawiony został również Raport o stanie Gminy za ubiegły rok. Rada Miejska Krzywinia podczas Sesji w dniu 28 czerwca br. większością głosów (14 za, 1 głos przeciw) udzieliła Burmistrzowi Miasta i Gminy Krzywiń absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły rok.

Źródło: krzywin.pl

Najnowsze artykuły