TARCZA ANTYKRYZYSOWA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Od początku pandemii Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie realizował pomoc dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Czerwiec był ostatnim miesiącem realizowanego od kwietnia ubiegłego roku wsparcia, polegającego na udzielaniu mikroprzedsiębiorcom jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności w kwocie 5 tys. złotych. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie 10 czerwca zamknął nabór wniosków. Wszystkie zostaną zrealizowane do końca czerwca. Pożyczka była umarzana, gdy przedsiębiorca prowadził działalność przez 3 miesiące, licząc od dnia jej udzielenia. Przez 15 miesięcy pracownicy PUP w Kościanie udzielili 4157 takich pożyczek, w łącznej kwocie ponad 20 milionów 690 tys. złotych. Umorzonych zostało  4140 pożyczek. Powiatowy Urząd Pracy udzielał także wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość dofinansowania była uzależniona od poziomu spadku obrotów i była wypłacana przez 3 miesiące. Urząd w ramach tej formy pomocy zawarł umowy z 548 przedsiębiorcami, obejmowały one pomocą 2590 pracowników. Łączna kwota udzielonej pomocy to ponad 10 milionów 472 tys. złotych. Obecnie umowy te są sprawdzane, czy przekazane kwoty zostały właściwie wydatkowane. Największą grupę, bo ponad 43% stanowiły przedsiębiorstwa deklarujące spadek obrotów na poziomie 50%.  Mikroprzedsiębiorstwa, które nie zatrudniają pracowników mogły otrzymać dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na podobnych zasadach, tzn. wysokość była uzależniona od poziomu spadku obrotów i wypłacana w trzech miesięcznych ratach.  Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie wsparł 873 takich przedsiębiorców i wydatkował na ten cel ponad 4 miliony 771 tys. złotych. W grupie tych przedsiębiorców największą grupę, ponad 44% stanowili przedsiębiorcy deklarujący spadek obrotów na poziomie 80%. Pod koniec ubiegłego roku, w związku z kolejnym etapem pandemii i związanymi z tym ograniczeniami dla gospodarki, PUP w Kościanie rozpoczął wypłatę kolejnego wsparcia. Tym razem były to dotacje w wysokości 5 tys. złotych. Mogli się o nie starać mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności. Najpierw pomoc ta dotyczyła 40, a następnie 65 branż. Warunkiem otrzymania środków pomocowych w ramach tego narzędzia wsparcia był spadek przychodów firmy o 40%. W tym przypadku nabór nie został zamknięty, trwa do końca sierpnia tego roku.  Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej.  Do tej pory wypłacono 866  dotacji o łącznej wartości 4 milionów 300 tys. złotych. Wnioskujący o dotację przedsiębiorcy, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, mogą ich otrzymać od 1 do 5, nie częściej niż raz w miesiącu.

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie na wszystkie wymienione formy wsparcia wydatkował łącznie ponad 40 milionów złotych.

Poza wspomnianymi formami pomocy Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie dysponuje środkami na aktywizację zawodową, staże, szkolenia, prace interwencyjne, na wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, na pojęcie działalności gospodarczej. Zainteresowani proszeni są o kontakt z urzędem.

 

źródło: Powiat Kościański

Najnowsze artykuły