KOMENTARZ DO KONFERENCJI BURMISTRZ ŚMIGLA

„O 10:00 odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięły zarówno lokalne jak i ogólnopolskie media. Problem powtarzających się pożarów jest bardzo poważny, bowiem powstałe zanieczyszczenia powietrza zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców Przysieki Polskiej i okolicznych miejscowości. Zaapelowałam do rządu o jak najszybsze zmiany w przepisach prawnych, które zabronią składowania wszelakich odpadów na terenie zamieszkałym oraz o uregulowanie prowadzenia takich działalności na terenie całej Polski. W mojej opinii właśnie działania rządowe mogą zatrzymać ten proceder. Ponadto, apeluję do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, aby przyspieszyć toczące się postępowanie o zmianę posiadanych decyzji na przetwarzanie i zbieranie odpadów przez spółkę Polcopper. Nowa decyzja, wydana na podstawie przepisów z 2018 roku doprecyzuje maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalną łączną masę wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz w ciągu roku. Przypominam, od 2019 roku przeprowadziłam wiele spotkań, rozmów telefonicznych w celu zatrzymania tego procederu. Po ostatnich pożarach zwróciłam się z prośbą o pomoc do Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz 40 posłów z województwa wielkopolskiego. Mam poczucie, że od 2 lat wymieniamy się pismami, które nie wnoszą niczego konkretnego. W ubiegłym tygodniu wzięłam udział w posiedzeniu zespołu parlamentarnego, który debatował nad tym problemem. Do zmian w przepisach jeszcze długa droga, ale my nie możemy czekać. Musimy działać już dzisiaj, dlatego zaapelowałam też do Premiera i wszystkich parlamentarzystów, aby wsparli nas i podjęli działania, które pomogą rozwiązać problem pożarów na składowiskach odpadów. Nie może być dłużej tak, że środowisko i mieszkańcy są zatruwani, a wy pozostajecie bierni. Jestem z mieszkańcami i będę walczyć dopóki ten proceder się nie rozwiąże. Gdyby ode mnie i możliwości gminy to zależało, to ta sprawa byłaby już dawno rozwiązana. Robię wszystko, na co pozwalają mi przepisy prawa. Niedopuszczalne jest, aby ludzie nie mieli czym oddychać. W mojej ocenie jest to konsekwencją prawnych możliwości prowadzenia takich inwestycji na obszarze zamieszkałym.

Mieszkańcy pamiętajcie, Wasze zdrowie i bezpieczeństwo są dla mnie najważniejsze!” – burmistrz Śmigla, Małgorzata Adamczak

 

 

INFORMACJA O FIRMIE POLCOPPER

 

– Firma powstała w 1990 roku w Lesznie, w 1997 przeniesiono ją do Przysieki Polskiej. Jako spółka funkcjonuje od 2002.

– W bliskim sąsiedztwie znajdują się bloki mieszkalne oraz linia kolejowa Poznań – Wrocław.
Odległość od najbliższych zabudowań to ok. 50 metrów.

Gmina wydała następujące decyzje środowiskowe:
– Maj 2012: decyzja środowiskowa na firmę Polcopper dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu o stację demontażu pojazdów i zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz strzępiarkę do złomu;
– grudzień 2020 Firma Kabel, Metal (siedziba firmy pod tym samym adresem co Polcopper) – na przetwarzanie odpadów na działce i uruchomienie instalacji na przetwarzanie kabli, obróbka wstępna metali,
– w styczniu 2021 wpłynął wniosek Zardus Sp. z o.o. (siedziba firmy pod tym samym adresem co Polcopper) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do produkcji wyrobów betonowych i materiałów budowlanych w Przysiece Polskiej. Postępowanie w toku

– Gmina Śmigiel nie posiada żadnych instrumentów prawnych związanych z przetwarzaniem i zbieraniem odpadów. Do 2018 takie decyzje były w kompetencji Starosty Powiatowego, a obecnie wydaje je Marszałek Województwa. Jednak burmistrz Śmigla nie została bierna i od pierwszych pożarów w 2019 roku reaguje, prosząc kompetentne instytucje o reakcje. Kilkukrotnie spotykała się także z właścicielem firmy Polcopper. Po poprzednich pożarach zwróciła się z prośbą o pomoc do Wojewody Wielkopolskiego i Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz 40 posłów z województwa wielkopolskiego. Wzięła także udział w posiedzeniu wielkopolskiego zespołu parlamentarnego dot. problemu składowisk odpadów na terenie województwa.
– Decyzję na przetwarzanie i zbieranie odpadów wydał Starosta Powiatowy w Kościanie. Ostatnia zmiana decyzji nastąpiła w roku 2014.

– Od 2018 roku wydawaniem decyzji zajmuje się Urząd Marszałkowski. Z powodu zmian przepisów Polcopper musiał złożyć nowy wniosek o wydanie decyzji, jednak postępowanie nadal trwa. Nowe przepisy wskazują, że w zmienionych decyzjach będą wskazane maksymalne masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie, maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającą z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów oraz całkowita pojemność (wyrażona w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów z uwzględnieniem przepisów przeciwpożarowych.
Do czasu wydania nowej decyzji, firma może działać na starej decyzji z 2014 roku.
– Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Kościanie wiemy, że postępowanie w sprawie zezwolenia na przetwarzanie odpadów jest w sporze kompetencyjnym między Starostą Kościańskim i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Sprawa jest w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Czwarty pożar od początku roku 2021 i siódmy w ciągu ostatniego roku.

– Nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek objętych inwestycją, natomiast w studium w części przeznaczone są pod zorganizowaną działalność gospodarczą oraz rolniczą przestrzeń produkcyjną z możliwością wykorzystania dla funkcji pozarolniczych.

– Kontrole WIOŚ – 9 od 2014 roku.
2014: 3 kontrole – w zakresie ochrony przed hałasem, były przekroczenia.
2016: 1 kontrola, bez naruszeń
2017: 1 kontrola, bez naruszeń
2018: 2 kontrole, w tym jedna bez naruszeń, a druga, na wniosek sołtysa wsi wykazała naruszenia. Zostało wydane zarządzenie pokontrolne dot. niewłaściwego postępowania
z odpadami, w zakresie sposobu i miejsca magazynowania odpadów. W trakcie tej kontroli wykazano też przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu.
2020: – 1 kontrola, bez naruszeń
2021 – 1 kontrola, bez naruszeń jednak zawnioskowano o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Straż Pożarną.

W sierpniu 2020 odbyła się kontrola Państwowej Straży Pożarnej, która wykazała naruszenia.

Najnowsze artykuły