MIEJSCOWY PLAN DLA OBSZARU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ

Gmina Kościan przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług w obrębie terenów przy drodze ekspresowej na gruntach w Kiełczewie objętych studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Potrzeba uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z dynamicznego rozwoju gminy oraz analizy i oceny potrzeb inwestycyjnych. Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny.

 

Źródło: Gmina Kościan

 

Najnowsze artykuły