POMOC FINANSOWA DLA UCZESTNIKÓW POWSTANIA POZNAŃSKI CZERWIEC ‘56

Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w okresie od 1 do 30 kwietnia br. dostępne są wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56.

I. Kto może skorzystać z pomocy

Z pomocy skorzystać mogą czynni uczestnicy Powstania Czerwiec ’56, znajdujący się obecnie w trudnej sytuacji materialnej, w wyniku wydarzeń, które miały miejsce w czerwcu 1956 roku w Poznaniu, którzy:

 • doznali uszczerbku na zdrowiu,
 • doznali represji ze strony funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa,
 • doznali istotnych represji w miejscach zatrudnienia (np. zwolnienie z pracy),
 • mają szczególne zasługi w niesieniu pomocy ofiarom Powstania.

Dodatkowo pomocą objęci zostaną:

 • Współmałżonkowie nieżyjących uczestników Powstania, spełniających przesłanki określone powyżej.

II. Jak uzyskać pomoc

Pomoc będzie udzielana na wniosek osoby zainteresowanej. Wnioski będą przekazywane do rozpatrzenia komisji powołanej w tym celu przez Wojewodę Wielkopolskiego.

W skład komisji wejdą: przewodniczący związków kombatantów i uczestników Powstania Poznański Czerwiec ’56 (lub wskazani przez nich przedstawiciele) oraz inne osoby wskazane przez Wojewodę Wielkopolskiego. W razie potrzeby informacje o uczestnikach Powstania będą weryfikowane przez Instytut Pamięci Narodowej, organy prokuratury oraz Urząd do spraw Kombatantów i Osób  Represjonowanych.

III. Wzór wniosku dostępny jest:

 • Na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: www.poznan.uw.gov.pl
 • W Punkcie Informacyjnym w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 • W delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
  • Kaliszu, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, tel.62 760 83 02, fax 62 765 83 06
  • Koninie, Aleje 1 Maja 7, 62-510 Konin, tel. 63 247 77 00, fax 63 247 77 06
  • Lesznie, Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno, tel. 65 51 18 200, fax 65 51 18 207
  • Pile, ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła, tel. 67 211 89 52,

IV. Wniosek, o którym mowa w pkt. III niniejszego ogłoszenia, po wypełnieniu, powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy
 • adres zamieszkania
 • numer PESEL
 • numer konta bankowego
 • numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego
 • oświadczenie o wysokości miesięcznego przychodu brutto wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi ten przychód
 • oświadczenie o spełnianiu przesłanek 1 – 4 (patrz pkt I), wraz z potwierdzającymi to dowodami (np. opisami zawartymi w piśmiennictwie dotyczącym Czerwca ’56, oświadczeniami świadków itp.)
 • podpis składającego wniosek

Osoby, które w okresie od 2006 do 2020 roku złożyły wniosek i po pozytywnym jego zweryfikowaniu uzyskały świadczenie z tego tytułu nie mają obowiązku wypełniania punktu II wniosku tj. uzasadnienia, opisu uczestnictwa, represji, szkód i skutków uczestnictwa i represji oraz punktu III tj. załączania dokumentów (dowodów) potwierdzających uzasadnienie wniosku.

Wnioski można składać osobiście w Punkcie Informacyjnym w holu głównym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w delegaturach Urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile lub przesłać pocztą na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań z dopiskiem „Czerwiec’56”.

Termin składania wniosków rozpoczyna się 1 kwietnia 2021 roku, a kończy 30 kwietnia 2021 roku.

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2021 roku nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego).

Załączniki

Wniosek

Najnowsze artykuły