OCZYSZCZALNIA W RACOCIE OFICJALNIE OTWARTA PO ROZBUDOWIE

Z udziałem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka odbyło się oficjalne otwarcie rozbudowanej oczyszczalni ścieków w Racocie. Projekt realizowany był w ramach działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 20.869.925,46 zł brutto (realizacja w latach 2018-2020)

Kwota dofinansowania: 7.238.842,78 zł (WRPO 2014-2020)

WFOŚiGW w Poznaniu: 8.500.000 zł (pożyczka)

Zadanie polegało na rozbudowie oczyszczalni ścieków w Racocie w związku z planowanym zwiększeniem ilości przyjmowanych ścieków surowych. Ponadto miało ono za zadanie poprawę istniejącego stanu technicznego, wprowadzenie nowych technologii oczyszczania ścieków oraz rozbudowę tej oczyszczalni o nowe węzły technologiczne zapewniające stabilność jej pracy. Inwestycja miała za zadanie doprowadzenie oczyszczalni ścieków do obecnego stanu wiedzy technicznej w celu zapewnienia wysokoefektywnej pracy przy niskich kosztach eksploatacji oraz zwiększenie jej przepustowości z 600 m3/d do 820 m3/d.

Projekt zakładał realizację oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z podwyższoną redukcją związków biogennych w systemie przepływowym. W ramach zadania wykonano ciąg mechanicznego oczyszczania ścieków mający na celu separację skratek i piasku, co znacznie zwiększyło efektywność mechanicznego oczyszczania ścieków. Wybudowano ponadto reaktory biologiczne w konstrukcji żelbetowej obejmujące dwa bliźniacze ciągi technologiczne. Zadaniem reaktora biologicznego jest biologiczne oczyszczanie ścieków w zakresie redukcji substancji organicznych i biogennych.  Zagęszczanie i stabilizacja osadu prowadzone są w komorze stabilizacji. Osad ze stacji odwadniania kierowany jest, przy użyciu przenośnika ślimakowego pod istniejącą wiatę technologiczną. Dalsze zmniejszenie stopnia uwodnienia osadu realizowane jest  w solarnej suszarni osadów, w wyniku czego osad zostaje wysuszony do postaci granulatu o zawartości suchej masy ponad 70 %, co dodatkowo zredukuje nieprzyjemne zapachy. Przebudowano także stary budynek oczyszczalni, który obecnie będzie służył celom administracyjno-socjalnym.

Inwestycja obejmowała ponadto Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Turwi (wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej). W wyniku projektu powstała nowa sieć wraz z przyłączami o parametrach:

– kolektory PVC 200 mm – 990 m

– przyłącza PVC 160 mm – 113 m/ 13 szt.

– przyłącza PVC 200 mm- 81 m / 4 szt.

Inwestorem zadania była Gmina Kościan. Projekt przebudowy oczyszczalni w Racocie dostarczyła firma Eco Treatment z Gniezna, a wykonawcą prac był PTB Nickel Sp. z o.o. z Jelonka k/Suchego Lasu.

 

 

źródło:Gmina Kościan

Najnowsze artykuły