PRZEBUDOWA DROGI W TURWI

Informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Turew, działka ewid. 381” (łącznik pomiędzy ulicami Szkolną i Parkową) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych „ECOBUD” Jerzy Marciniak z Czempinia za kwotę 233.700 zł brutto. Zadanie polega na poszerzeniu istniejącej jezdni do szerokości 5 m, budowie chodnika i odwodnieniu jezdni z częściową przebudową (wymianą) elementów istniejącej kanalizacji deszczowej. Na całym utwardzanym odcinku o długości 285 m wybudowany zostanie chodnik z kostki brukowej o szerokości 2 m oraz wjazdy na posesje. Przebudowa odwodnienia będzie polegać na wykonaniu nowych studni rewizyjnych, wymianie rur betonowych na kolektor z rur PVC. Odwodnienie nawierzchni nastąpi poprzez budowę studzienek ściekowych z przykanalikami. Inwestycję zaplanowano do końca października br. W wydatkach na to zadanie zaplanowano udział środków z Funduszu Sołeckiego Turwi w wysokości 23.000 zł.

źródło:Gmina Kościan

Najnowsze artykuły