ZAKAZ ODPROWADZANIA DESZCZÓWKI DO KANALIZACJI

Wód opadowych nie wolno wprowadzać do kanalizacji sanitarnej. Podłączenie do kanalizacji sanitarnej rynien, odwodnień z terenów utwardzonych, drenaży i przelewów ze zbiorników magazynowania wody jest zabronione.

Kolejny raz po ulewnych deszczach doszło do przepełnienia kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków, co skutkowało zalewaniem okolicznych nieruchomości. Taka sytuacja jest niebezpieczna, gdyż może doprowadzić do skażenia terenu. Deszczówka, która trafi do kanalizacji sanitarnej, a dalej do oczyszczalni ścieków, zwiększa ilość ścieków komunalnych, które muszą być oczyszczone.

Gmina Kościan zainteresowana jest maksymalnym ograniczeniem tego procederu, gdyż każdy taki przypadek wywołuje szkodę majątkową z tytułu niezrekompensowania kosztów eksploatacyjnych pracujących przepompowni oraz oczyszczalni ścieków. Aby uniknąć tego typu sytuacji apelujemy do właścicieli posesji o nieodprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej i natychmiastowe zlikwidowanie nielegalnych podłączeń. Magazynujmy wodę opadową, a nie bezmyślnie się jej pozbywajmy. Przecież są programy, które pozwalają na dofinansowanie budowy instalacji do zatrzymywania deszczówki – https://www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/aktualne-nabory/program-priorytetowy-moja-woda/

Jednocześnie informujemy, że będą trwały kontrole w postaci „zadymiania” prowadzone przez pracowników Urzędu Gminy Kościan pod kątem odprowadzania wód opadowych i drenażowych z terenu nieruchomości, a każdy ujawniony przypadek odprowadzania tych wód będzie podstawą do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynikającego z art. 28 ust. 4a w związku z art. 9 ust.1 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1437). Nadmieniamy, że w ostatnich dniach takie przypadki zostały ujawnione w Nowym Dębcu. Informujemy, że za naruszenie w/w zakazu grozi kara ograniczenia wolności albo grzywna do 10.000 zł.

 

Źródło: Gmina Kościan

 

Najnowsze artykuły