ROZLICZANIE ENERGII Z OZE

            W związku z otrzymaniem przez Gminę Kościan w dniu 30 czerwca br. ostatecznej płatności środków unijnych w projekcie „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Kościan” informujemy, że zadanie zostało zakończone i ruszył pięcioletni okres trwałości projektu. W tym czasie właścicielem instalacji fotowoltaicznych i paneli słonecznych jest Gmina Kościan i nie ma możliwości ingerencji w instalacje. Po tym okresie, zgodnie z umowami, instalacje oraz 10-letnia gwarancja zostaną scedowane na mieszkańców. Jednocześnie informujemy, że uruchomiliśmy wysyłanie faktur z ostatecznymi płatnościami, zawierającymi również podatek VAT, który może zostać odliczany przez mieszkańców podczas następnego okresu rozliczeniowego przy składaniu PIT-ów do Urzędu Skarbowego.

Zrealizowana inwestycja spowodowała, że na 303 posesjach zainstalowano ogniwa fotowoltaiczne, a na 40 domach – panele słoneczne. Całkowity koszt zadania wyniósł 6.002.796,88 zł. Mieszkańcy wyłożyli kwotę niespełna 1,4 mln zł, obejmującą 15 % kosztów netto instalacji, ubezpieczenie oraz podatek VAT. Pozostałą część, tj. 4.614.228,34 zł, Gmina Kościan pozyskała ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, dla Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”.

            Przekazujemy także aktualne informacje dotyczące rozliczania energii z OZE. W nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne pojawił się nowy prosumencki zapis dotyczy okresu rozliczeniowego w systemie opustów. W informacji wydanej w ubiegłym tygodniu przez Ministerstwo Przedsiębiorczości mogliśmy dowiedzieć się, że wydłużony zostanie okres rozliczeń, przy czym nie podano szczegółów stanowiący, że „rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Jako datę wprowadzenia energii elektrycznej do sieci w danym okresie rozliczeniowym przyjmuje się datę odczytu rozliczeniowego, na podstawie którego określana jest ilość energii elektrycznej wprowadzonej w całym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem, że niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy”. Dotychczas system opustów umożliwiał wykorzystanie nadwyżek energii wprowadzonych do sieci do roku, a więc nadwyżki wygenerowane w lecie można było „odebrać” w postaci opustu np. w okresie zimowym, o ile nie minęło 365 dni od ich wprowadzenia do sieci. Tymczasem – wbrew dotychczasowej możliwości przenoszenia i rozliczenia do roku nadwyżek energii wprowadzonych do sieci – autorzy nowych zapisów tłumaczą, że dzięki nim „doprecyzowano, że zgromadzona przez danego prosumenta nadwyżka z danego okresu rozliczeniowego przechodzi na kolejne okresy, co uniemożliwi stosowanie nagannych praktyk dotyczących instalacji fotowoltaicznych zakładających wprowadzanie krótkich okresów rozliczeniowych uniemożliwiających rozliczenie nadwyżek zgromadzonych w okresie letnim na potrzeby deficytu przypadającego na okres zimowy, co powinno być istotą instrumentu „opustów”. Poniżej link do tekstu ujednoliconego ustawy – Prawo energetyczne: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000833

oraz artykuł

LINK DO ARTYKUŁU

 

Źródło: Gmina Kościan

Najnowsze artykuły