PILOTAŻOWY PROGRAM “AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż Powiat Kościański ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu „ Aktywny Samorząd” w 2020r. Program ten będzie finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych . W 2020r. dla osób niepełnosprawnych realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I
Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana do osób z dysfunkcją narządu ruchu z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnione – w przypadku osób w wieku emerytalnym
Obszar A zadnie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej
Obszar A zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej
Obszar A zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu adresowana dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnione
Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją wzroku lub obu rąk z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania adresowana do osób , którym udzielono pomoc w ramach Obszaru B
Obszar B zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją wzroku z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej lub osoby zatrudnione
Obszar B zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
Obszar B zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności
Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem o niepełnosprawności – w przypadku osób do 16 r.ż. oraz z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, zatrudnione lub uczące się lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są użytkownikami wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera
Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne adresowana do osób w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym, jeśli są zatrudnione, wobec których został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdzi stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne adresowana do osób w wieku aktywności zawodowej lub emerytalnym, jeśli są zatrudnione, wobec których został orzeczony stopień niepełnosprawności, a ekspert PFRON potwierdzi stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
Obszar C zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego adresowana do osób dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczeniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania, do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku
do 18 lat w wieku aktywności zawodowej lub osób zatrudnionych

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole) adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w wieku aktywności zawodowej, które pełnią rolę opiekuna prawnego
dziecka i które są aktywne zawodowo

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które pobierają naukę w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, studia doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym – dziennym lub niestacjonarnym – wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu lub szkoły doktorskie) lub szkole policealnej lub kolegium lub mają przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie informuje, iż w 2020r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu “Aktywny samorząd”(Moduł I i Moduł II) w wersji elektronicznej. Do czego serdecznie zachęcamy. Będzie to można zrobić nie wychodząc z domu. Żeby móc wysłać wniosek elektronicznie trzeba posiadać podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i zarejestrować się do bezpłatnego Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON https://sow.pfron.org.pl

Terminy przyjmowania wniosków w 2020r.:

Moduł I
od 01.03.2020r. do 31.08.2020r.
Moduł II
od 01.03.2020r. do 31.03.2020r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020)
od 01.09.2020r. do 10.10.2020r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skontaktowania się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 tel. 065/511-01-66 , 065 512-02-17.

 

źródło:Gmina Kościan

Najnowsze artykuły