PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH PSP W KOŚCIANIE 2019

ZEGAR RATOWNICZY 2019

 Odnotowano łącznie 920  zdarzeń:

168  pożarów,

696 miejscowych  zagrożeń,

56 alarmów fałszywych.

 STATYSTYCZNIE:

Do ZDARZEŃ dochodziło co 9 i 30 minut

POŻARY  powstawały  co 52  godziny i 8 minut

Do MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ dochodziło co 12 godzin i 35 minut

 Średni czas podjęcia interwencji w zdarzeniach:

8 minut 22  sekundy od przyjęcia zgłoszenia

 Średni czas podjęcia interwencji w zdarzeniach z  osobami poszkodowanymi:

5 minut 50 sekund od przyjęcia zgłoszenia

 Strażacy 208 osobom  udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy

(PSP 110 osób; OSP 98 osób)

44 osoby nie wyraziły zgody na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy

(PSP 21 osób, OSP 23 osoby)

 W wyniku zdarzeń 18 osób poniosło śmierć, a 210 osób zostało rannych.

 W 2019 roku zanotowano 52 zdarzenia związane z podejrzeniem wystąpienia tlenku węgla    z czego w 25 przypadkach strażacy potwierdzili wystąpienie tlenku węgla, w 49 przypadkach alarm wszczęły czujki tlenku węgla. W wyniku tych zdarzeń 13 osób (9 dorosłych i 4 dzieci) z objawami zatrucia zostało przewiezionych do szpitala.

Osoby  poszkodowane  w  zdarzeniach

Pożary:

– ofiary śmiertelne      –   1 osoba,

– ranni                         –   1 osób,

Miejscowe zagrożenia:

– ofiary śmiertelne                              –   17 osób

– ranni                                                 –   209 osób  (w tym 43 dzieci),

 (w tym zatrucia tlenkiem węgla)      –   13 osób (w tym 9 osób dorosłych, 4 dzieci)

W 2019 roku zanotowano 52 zdarzenia związane z podejrzeniem wystąpienia tlenku węgla    z czego w 25 przypadkach strażacy potwierdzili wystąpienie tlenku węgla. Wart podkreślenia jest fakt, że w 49 przypadkach (94%) alarm wszczęły czujki tlenku węgla.

Współczynnik ten rośnie z roku na rok i dowodzi słuszności wspólnych działań prowadzonych w tym obszarze przez tutejszą Komendę i Starostwo Powiatowe w Kościanie – Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego oraz lokalne media.

Tabela połączeń na nr 998 do SKKP w Kościanie w roku 2019

Ilość wywołań na nr 998

 

Ogółem

Ilość wywołań alarmowych Ilość przekierowań do*
Policji Pogotowia PSP

(poza powiat)

4327 358 0 0 0

*- łącznie z przekierowaniami do jednostek Policji i PRM poza teren powiatu kościańskiego:

Ilość zgłoszonych zdarzeń do SKKP  w inny sposób :

– osobiście                                                      –  60

– drogą radiową                                              –  134

– telefon ogólny (cisco, linia miejska)           –  64  (w tym przełączenia tel. 112 z CPR),

– formatka                                                      –  310    (WCPR 305, Policja 0, PRM 5),

– telefon komórkowy SKKP                          –  4

– monitoring pożarowy                                  –  26

SKKP w Kościanie otrzymało równolegle  informacje o zdarzeniach ze strony podmiotów i służb współdziałających:

 • za pośrednictwem Policji – 75 razy,
 • za pośrednictwem dyspozytorni Państwowego Ratownictwa Medycznego –  10 razy.

 STATYSTYKA ZDARZEŃ w 2019 r.

Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych

wg rodzaju zdarzenia

 

Lp. Rok Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem zdarzeń
1. 2018 198 837 52 1087
2. 2019 168 696 56 920
 

3.

Różnica

+ wzrost

– spadek

-17,86% -20,26% 7,14% -18,15%

STATYSTYKA ZDARZEŃ w 2019 r.

 

Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń i alarmów fałszywych
wg rodzaju zdarzenia

 

Lp. Rok Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem zdarzeń
1. 2018 198 837 52 1087
2. 2019 168 696 56 920
 

3.

Różnica

+ wzrost

– spadek

-17,86% -20,26% 7,14% -18,15%

 

Na terenie powiatu kościańskiego w 2019 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały podczas zdarzeń 920 razy. Poza teren powiatu jednostka ratowniczo-gaśnicza wyjeżdżała 25 razy, a jednostki ochotniczych straży pożarnych – 18.

W ogólnej liczbie zdarzeń pożary stanowiły 18% zdarzeń (168 pożarów), a ich liczba w porównaniu z rokiem 2018 zmalała o 30, czyli o 17,86%. Liczba miejscowych zagrożeń w porównaniu z rokiem 2018 zmalała o 20,26% (141 zdarzeń). W ogólnej liczbie zdarzeń miejscowe zagrożenia stanowiły 76 %.

W 2019 roku zanotowano 56 alarmów fałszywych. W ogólnej liczbie zdarzeń alarmy fałszywe stanowiły blisko 6%. Liczba alarmów fałszywych w porównaniu z rokiem 2018 wzrosła o 7,14 %.

 

Zestawienie pożarów i miejscowych zagrożeń według rodzaju obiektów

 

Lp. Obiekty Pożary Różnica

+ wzrost

– spadek

Miejsc. zag. Różnica

+ wzrost

– spadek

2018 2019 2018 2019
1. Obiekty użyteczności publicznej 2 3 33% 39 36 -8%
2. Obiekty mieszkalne 47 42 -12% 281 222 -27%
3. Obiekty produkcyjne 8 8 0% 1 7 86%
4. Obiekty magazynowe 2 0 -100% 2 2 0%
5. Środki transportu 18 16 -13% 183 153 -20%
6. Lasy 6 4 -50% 2 1 -100%
7. Uprawy rolnictwo 39 39 0% 47 20 -135%
8. Inne obiekty 76 56 -36% 282 255 -11%
9. Razem 198 168 -18% 837 696 -20%

Przypuszczalne przyczyny powstania pożarów i miejscowych zagrożeń

 

Lp. Przypuszczalna przyczyna powstania pożaru Liczba pożarów
1. Nieostrożność osób dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 42
2. Nieostrożność osób dorosłych (NOD) w pozostałych przypadkach 1
3. Nieostrożność osób nieletnich (NON) przy posługiwaniu się ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki 1
4. Wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych 11
5. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych 1
6. Wady elektrycznych urządzeń grzewczych, w szczególności: piece, grzałki, kuchnie 2
7. Wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 17
8. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe 13
9. Wady urządzeń mechanicznych 18
10. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych 1
11. Wady środków transportu 16
12. Wyładowania atmosferyczne 2
13. Podpalenia (umyślne) w tym akty terroru 9
14. Pożary jako następstwo innych miejscowych zagrożeń 1
15. Inne przyczyny 29
16. Nieustalone 4

 

 

Lp. Przypuszczalna przyczyna powstania miejscowego zagrożenia Liczba zdarzeń
1. Wady urządzeń i instalacji gazowych, w szczególności: zbiorniki, przewody, odbiorniki gazu 27
2. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń gazowych 1
3. Wady urządzeń mechanicznych 2
4. Wady urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) 6
5. Nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych (innych niż elektryczne) 2
6. Uszkodzenia sieci i instalacji przesyłowych, doprowadzających, odprowadzających media komunalne i technologiczne (w opisie należy podać, jakie medium) 12
7. Wady środków transportu 50
8. Nieprawidłowa eksploatacja środków transportu 10
9. Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu 160
10. Huragany, silne wiatry, tornada 53
11. Gwałtowne opady atmosferyczne 5
12. Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe 1
13. Uszkodzenia, zaniedbania w utrzymaniu szlaków komunikacyjnych 1
14. Niewłaściwe zabezpieczenie hodowanych zwierząt, owadów, gadów, ptaków 2
15. Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie 193
16. Nieumyślne działanie człowieka 3
17. Nieustalone 12
18. Inne przyczyny 156

Najwięcej pożarów powstało w czerwcu i lipcu (odpowiednio 25 i 26). W 42 pożarach przypuszczalnymi przyczynami była nieostrożność osób przy posługiwaniu się ogniem otwartym, a prawdopodobną przyczyną 18 pożarów były wady urządzeń mechanicznych. W 2019 roku odnotowaliśmy jeden pożar duży oraz jeden bardzo duży. Pożary małe stanowiły 93% wszystkich pożarów.

Najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowano w sierpniu i wrześniu (po 100). Interwencje głównie dotyczyły usuwania skutków nietypowego zachowania się zwierząt – łącznie 193 zdarzenia.

 

Porównanie ilości pożarów i miejscowych zagrożeń w latach 2018 i 2019
w rozbiciu na poszczególne gminy

 

  Liczba pożarów Różnica Liczba miejsc. zag. Różnica
  2018 2019 + wzrost

– spadek

2018 2019 + wzrost

– spadek

Powiat 198 168 -18% 837 696 -20%
M. Kościan 52 46 -13% 174 145 -20%
G. Kościan 42 34 -24% 201 145 -39%
M i G Krzywiń 26 19 -37% 111 85 -31%
G. Czempiń 32 27 -19% 122 99 -23%
M i G. Śmigiel 46 42 -10% 229 176 -30%

CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA w 2019 r.

 

 • 7 styczeń – strażacy zostali wezwani do mieszkania w Kościanie na Os. Konstytucji 3 Maja po tym jak alarm wszczęła czujka tlenku węgla; po szczegółowych oględzinach mieszkania i ustaleniu okoliczności co domownicy robili przed alarmem okazało się, że tlenek węgla wydobywał się z gazowego ogrzewacza wody zainstalowanego w łazience;
 • 8 styczeń – na drodze pomiędzy Bonikowem a Mikoszkami samochód osobowy uderzył w drzewo; strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do uwięzionego kierowcy a następnie ewakuowali go z pojazdu; do momentu przybycia zespołu ratownictwa medycznego prowadzono resuscytację; niestety ale lekarz stwierdził zgon 34- letniego mężczyzny;
 • 8 styczeń – w zakładzie „Alvo” w Śmiglu zapaliły się filtry lasera tnącego; na miejsce zadysponowano zastępy z KP PSP w Kościanie i OSP Śmigiel; informacja o pożarze wpłynęła do SKKP za pośrednictwem monitoringu pożarowego;
 • 22 styczeń – strażacy interweniowali w Śmiglu, gdzie w domu na parterze załączyła się czujka dymu; strażacy po dokonanych pomiarach stwierdzili, że budynku występuje tlenek węgla w stężeniu od 50  do 90 ppm; wezwany na miejsce ZRM zabrał mieszkankę domu do szpitala;
 • 27 styczeń – strażacy interweniowali w Kościanie w związku z tym, że przechodząca w pobliżu kanału osoba zauważyła w kanale Obry substancję ropopochodną unoszącą się na powierzchni wody; strażacy po kilkudziesięciu minutach zlokalizowali dwa potencjalne miejsce skąd zanieczyszczenie kanalizacją burzową mogło dostać się do ujścia w kanale; oba miejsca zabezpieczono, podobnie jak i miejsce wypływu do kanału;
 • 27 styczeń – strażacy interweniowali w Kościanie na Os. Piastowskim gdzie w jednym z mieszkań włączyła się czujka tlenku węgla; w momencie przybycia mieszkanie, w którym przebywała kobieta z dwójką wnucząt, było wietrzone              a  miernik nie wykazał zagrożenia, jednak po uruchomieniu pieca gazowego               w łazience stężenie tlenku węgla raptownie rosło  a czujnik strażaków wskazał ponad 50 ppm; kilka dni wcześniej w oknach zamontowano nowe uszczelki a wentylacja      w łazience była również uszczelniona;
 • 28 styczeń – kolejna interwencja związana z tlenkiem węgla; w Kościanie na ul. Piłsudskiego w związku ze złym samopoczuciem wezwał strażaków, gdyż przypuszczał, że powodem takiego stanu rzeczy może być czad; w mieszkaniu znajdował się piec kaflowy, w którym dopalał się opał z dnia poprzedniego; przypuszczenia mężczyzny potwierdziły strażackie urządzenia, które w łazience wskazały ponad 270 ppm pomimo tego, że wcześniej mieszkanie było wietrzone.
 • 30 styczeń – strażacy zostali wezwani do Nowego Dworu, gdzie według zgłoszenia osoba została przyduszona drzewem; po dotarciu na miejsce okazało się, że na drzewie na wysokości ok. 2 m znajduje się  mężczyzna, u którego ratownicy medyczni stwierdzili brak funkcji życiowych i plamy opadowe; mężczyzna wykonywał prace za pomocą pilarki i prawdopodobnie został uderzony odciętym konarem co spowodowało jego śmierć; po zakończeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez Policję strażacy ewakuowali ciało denata i przekazali pod nadzór Policji;
 • 31 styczeń – dyspozytor PRM poprosił i zadysponowanie jednostki ochrony przeciwpożarowej do Śmigla, gdzie na Rynku zasłabł mężczyzna; strażacy przejęli resuscytację krążeniowo – oddechową od osób postronnych i funkcjonariuszy Policji  a następnie przekazali poszkodowanego załodze ZRM; mężczyznę przewieziono do kościańskiego szpitala;
 • 31 styczeń – strażacy interweniowali w Kościanie na Os. Piastowskim, gdzie w łazience zasłabła 17 – letnia dziewczyna; zgłoszenie otrzymano za pośrednictwem WCPR w Poznaniu,  operator nr 112 pomimo twierdzenia mieszkańców, że nie doszło do zatrucia tlenkiem węgla poinformował o zdarzeniu strażaków; po wejściu do mieszkania mierniki wskazały ponad 230 ppm; natychmiast ewakuowano wszystkich z mieszkania; półprzytomną dziewczynę wyniesiono na klatkę schodową gdzie kontynuowano udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy aż do momentu przekazania załodze zespołu  ratownictwa medycznego; lekarz zdecydował                 o przewiezieniu  trzech osób dorosłych oraz trójki dzieci do szpitala;
 • 7 luty – w Piotrowie Pierwszym doszło o pożaru kurnika, w którym hodowano 2300 sztuk indyków; w momencie przybycia zastępów straży pożarnej ogień przez otwór    w dachu wychodził na zewnątrz a spod całej powierzchni dachu wydobywał się dym; strażacy szybko opanowali sytuację  i uratowali obiekt oraz inwentarz; pożar ograniczono do powierzchni ok. 100m2  a  następnie precyzyjnie dogaszono;              w  dalszej kolejności   wykonano rozbiórkę spalonej części i równolegle ewakuowano zwierzęta z obiektu; wart podkreślenia jest fakt, że jedynie 2 indyki nie przeżyły pożaru; ogień  gasiło 11 zastępów straży z KP PSP w Kościanie a także z jednostek OSP z gm. Czempiń i Kościan; na czas trwania akcji w siedzibie Komendy czuwali druhowie z OSP Śmigiel; straty spowodowane pożarem oszacowano na 11 tys. zł    wartość uratowanego mienia  na ponad 320 tys. zł.;
 • 22 luty – specjalistyczna grupa ratownictwa wodno – nurkowego została zadysponowana do Dłużyny (pow. leszczyński), gdzie na kanale łączącym jeziora ujawniano zwłoki mężczyzny;
 • 26 luty – na dukcie leśnym w okolicy Księginek kierujący quadem uderzył w drzewo; wezwani na miejsce strażacy stwierdzili bark funkcji życiowych u mężczyzny             i podjęli resuscytację krążeniowo – oddechową; przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego ze względu na stwierdzone zewnętrzne obrażenia nie kontynuował działań i stwierdzono zgon 24 – latka; w trakcie wykonywania działań dochodzeniowych strażacy oświetlali teren akcji; po usunięciu zwłok i wraku pojazdu zakończono działania;
 • 14 marzec – na drodze powiatowej Piotrkowice – Jarogniewice kierująca samochodem osobowym uderzyła w drzewo; w wyniku uderzenia kobieta wypadła z samochodu; świadkowie zdarzenia podjęli czynności ratownicze udzielając poszkodowanej pierwszej pomocy; strażacy z OSP Czempiń przejęli ranną i rozpoczęli resuscytację krążeniowo – oddechową; później przekazali ją zespołowi ratownictwa medycznego; niestety po kilku minutach lekarz stwierdził zgon 18 – letniej kobiety; dalsze działania były kontynuowane po zakończeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez Policję i Prokuratora i polegały na zebraniu pozostałości powypadkowych;
 • 16 marzec – strażacy z OSP Krzywiń zabezpieczali miejsce wypadku w Mościszkach – 15 –letni chłopiec podczas jazdy na rowerze upadł na metalowy fragment ogrodzenia i poniósł śmierć;
 • 21 marzec – strażacy z KP PSP w Kościanie zostali wezwani do otwarcia mieszkania w Kościanie na ul. Piłsudskiego; wewnątrz znaleziono 71- letniego mężczyznę; wobec braku funkcji życiowych natychmiast podjęli resuscytację krążeniowo – oddechową; wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego po przejęciu mężczyzny kontynuował działania jednak niestety nie udało się go uratować;
 • 3 kwiecień – strażacy zostali wezwani do otwarcia mieszkania w Kościanie na Os. Piastowskim; po wyważeniu drzwi znaleziono zwłoki 82 – letniego mężczyzny;
 • 3 kwiecień – strażacy zostali wezwani do Jarogniewic, gdzie na terenie jednego z zakładów mężczyzna wbił sobie metalowy drut w palec; w celu umożliwienia poszkodowanego do szpitala wraz z fragmentem ciała obcego w dłoni konieczne było odcięcie „zbędnej” pozostałości;
 • 12 kwiecień – strażacy zostali wezwani do pomocy w transporcie otyłej osoby do szpitala; podczas transportu do ambulansu u mężczyzny ustały funkcje życiowe; wspólnie z ratownikami medycznymi strażacy prowadzili resuscytację krążeniowo – oddechową a następnie udali się na szpitalny oddział ratunkowy aby pomóc               w transporcie mężczyzny; po przewiezieniu na SOR były kontynuowane zabiegi mające na celu uratowanie życia;
 • 17 kwiecień – strażacy z KP PSP w Kościanie zostali zadysponowani na stadion w celu zabezpieczenia lądowania śmigłowca LPR; w związku z brakiem wolnego ZRM okazało się, że strażacy musieli przewieźć   lekarza i ratownika  medycznego do przychodni, gdzie pomocy potrzebował mężczyzna; po przebadaniu chorego okazało się, że konieczny jest transport na stadion; wraz z personelem medycznym mikrobusem przewieziono mężczyznę na kościański stadion i zabezpieczono start śmigłowca;
 • 17 kwiecień – w Starym Luboszu trójka chłopców podczas zabawy weszła na dach sali gimnastycznej; niestety ale nie potrafili samodzielnie zejść; na miejsce najpierw wezwano patrol Policji; funkcjonariusz stwierdził, że konieczna jest interwencja straży pożarnej; chłopcy w asyście Policjanta oczekiwali na pomoc, która przyszła ze strony strażaków; do bezpiecznej ewakuacji z dachu wykorzystano podnośnik SHD 24;
 • 20 kwiecień – w Starym Luboszu strażacy uwalniali mężczyznę, który utknął pomiędzy  betonowym przepustem a śluzą; do czasu przybycia strażaków pechowca asekurował Policjant; po założeniu doraźnie wykonanej uprzęży  poszkodowany został wydobyty;
 • 30 kwiecień – strażacy zostali wezwani do Nietążkowa gdzie do stawu wpadło 2 nastolatków a kolejny próbował ich ratować; strażacy po przybyciu na miejsce zastali w sumie 4 osoby z czego 1 do pasa zanurzona w wodzie; z osobami tymi był utrudniony kontakt a momentami tracili przytomność; wszystkim udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazano służbom medycznym;
 • 10 maj – w Pianowie podczas prac gospodarczych prowadzonych w budynku owczarni doszło do zawalenia fragmentu stropu na powierzchni ok.180 m2; w wyniku tego jeden z pracowników w został przyduszony fragmentami stropu a także zgromadzoną na poddaszu słomą w balotach; uszkodzona instalacja elektryczna spowodowała pożar zgromadzonej słomy na poddaszu a stąd pożar rozprzestrzenił się także na kilka miejsc na ściółkę i drewniane wyposażenie parteru; część konstrukcji budynku została mocno osłabiona i groziła zawaleniem; w akcji polegającej na poszukiwaniu zaginionego mężczyzny i gaszeniu pożaru łącznie udział wzięło 36 zastępów PSP i OSP w sile 127 strażaków; do akcji skierowano strażaków nie tylko   z powiatu kościańskiego ale także z KM PSP Poznań (SCD-32, SGPR, SGRT, kontener ze sprzętem ODO) a także z KP PSP w Ostrowie Wielkopolskim (kontener z sprzętem ochrony dróg oddechowych); na miejsce przybyła grupa operacyjna Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP; po prawie 18 godzinach akcji o godz. 7.57 dnia 11 maja w pobliżu ładowarki zlokalizowano zwłoki poszukiwanego mężczyzny; ciało zostało uwolnione z gruzu i ewakuowane z pogorzeliska; po dogaszeniu pojedynczych zarzewi ognia zakończono działania ratownicze, które łącznie trwały ponad 21 i pół godziny;
 • 12 maj – na obwodnicy Śmigla doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym; w wyniku wypadku wewnątrz osobówki zostały uwięzione 2 podróżujące nim osoby; pasażerkę pojazdu strażacy uwolnili za pomocą narzędzi hydraulicznych i ewakuowali z samochodu; kierowca poniósł śmierć a jego ciało wydobyto po zakończeniu czynności dochodzeniowych prowadzonych przez Policję     i Prokuratora; w usuwaniu skutków wypadku oprócz zastępów z KP PSP w Kościanie udział wzięły jednostki OSP ze Śmigla i  Czacza;
 • 4 czerwiec – na drodze pomiędzy Krzywiniem a Świńcem zderzyły się ciągnik           i autobus; pojazdami podróżowali tylko kierowcy; ładowacz ciągnika wbił się w bok autobusu rozpruwając go na linii okien; strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i poszkodowanemu kierującemu autobusem   udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • 23 czerwiec – specjalistyczna grupa wodno – nurkowego udała się do Wąchabna (powiat wolsztyński), gdzie na jeziorze utonął 20 – letni mężczyzna; po trwających około 1 godzinę  poszukiwaniach zwłoki odnaleziono i wydobyto na brzeg;
 • 25 i 26 czerwiec – specjalistyczna grupa ratownictwa – wodno nurkowego prowadziła poszukiwania 26 – letniego mężczyzny, który utonął w jeziorze Grzymisławskim (powiat Śrem); drugiego dnia ciało zostało zlokalizowane sonarem a następnie płetwonurek podjął je i wydobył na brzeg;
 • 27 czerwiec – w okolicach wsie Stare Szczepankowo spaliło się około 5 ha zboża na pniu i słomy po kombajnie; intensywne działania strażaków uchroniły sąsiadujące areały przed pożarem;
 • 28 czerwiec – w Pelikanie doszło do pożaru składowanego drewna na pryzmie o powierzchni 400 m2; pożar jeszcze przed przybyciem jednostek straży pożarnej rozprzestrzenił się na zboże na pniu; w akcję gaszenia ognia zaangażowano łącznie 17 zastępów  z PSP i OSP (również z powiatu grodziskiego); spaleniu uległo składowane drewno oraz zboże na pniu na powierzchni ok. 1,5 ha; straty oszacowano na 35 tys. zł;
 • 28 czerwiec – w związku z brakiem wolnego ZRM (interwencja przy wypadku w Białczu)  strażacy zostali wezwani do Kościana na ul. Wielichowską, gdzie zasłabła 74 – letnia kobieta; na miejscu zastali osobę (pielęgniarkę)  wykonująca resuscytację krążeniowo – oddechową,  gdyż w międzyczasie doszło do zatrzymania krążenia; dyspozytor PRM na miejsce zadysponował śmigłowiec LPR, który lądował na ul. Śmigielskiej a strażacy zabezpieczyli lądowisko; po wylądowaniu wóz straży pożarnej przewiózł lekarza na ul. Wielichowską; niestety pomimo wysiłków kobiety nie udało się uratować;
 • 28 czerwiec – w Czempiniu na dworcu kolejowym mężczyzna wpadł na torowisko pod nadjeżdżający pociąg osobowy; wezwani strażacy stwierdzili, że mężczyźnie nic się nie stało; prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu a po całym zdarzeniu zasnął na torowisku; strażacy ewakuowali mężczyznę na peron i przekazali służbom medycznym;
 • 29 czerwiec – w Piotrowie Drugim doszło do pożaru 2 przyczep ze słomą           a w Głuchowie paliło się zboże na pniu na powierzchni około 3 ha; podczas tych zdarzeń interweniowały  16 zastępów PSP  i OSP ratując sąsiednie pola przed żywiołem;
 • 19 lipiec – strażacy z KP PSP w Kościanie ( w tym SGRWN) oraz strażacy z OSP Krzywiń na jeziorze Zbęchy prowadzili poszukiwania po tym jak SKKP w Kościanie otrzymało zgłoszenie o wywróconej łodzi dryfującej po jeziorze; po kilkunastominutowych poszukiwaniach płetwonurek zlokalizował ciało 73 – letniego wędkarza, po czym wydobyto je na brzeg; ze względu na oznaki śmierci strażacy nie wdrożyli udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • 29 lipiec – w okolicach Nowych Oborzysk i Kurowa paliły się uprawy ze zbożem oraz słoma po kombajnie; oba pożary powstały podczas prac polowych ; szybkie i sprawne akcje strażaków uratowały sąsiednie areały; w akcjach udział brało łącznie 19 zastępów PSP i OSP a łącznie spłonęło 2,2 hektara upraw;
 • 31 lipiec – 1 sierpień – zastęp GBA 2,5/16 wspólnie z innymi komponentami centralnego odwodu operacyjnego woj. wielkopolskiego brał udział w zabezpieczeniu Festiwalu „PolAndRock” w Kostrzyniu  Odrą w woj. lubuskim;
 • 29 sierpień – w Olszewie po wyładowaniu atmosferycznym zapaliło się poddasze chlewni; przed przybyciem strażaków osoby pracujące w gospodarstwie oraz inne osoby postronne wyprowadzili ponad 100 szt. bydła; w momencie przybycia strażaków pożar obejmował już całe poddasze na powierzchni ponad 300 m2; działania strażaków polegały na podawaniu prądów wody w natarciu na palący się obiekt oraz obronie budynku mieszkalnego; zbudowano system dostarczania wody;  w miarę postępu akcji przystąpiono do usuwania słomy z poddasza, jej wywożenia w bezpieczne miejsce i dogaszania; w akcji trwającej ponad 12 godzin udział wzięły 22 zastępy i prawie 100 strażaków; w czasie akcji przeprowadzano podmiany strażaków działających w strefie zadymienia;  działania strażaków pozwoliły na uratowania parteru budynku oraz sąsiedniego budynku mieszkalnego a straty wyniosły ok. 40 tys. zł;
 • 29 sierpień – z kanału Obry w Kościanie strażacy wyłowili ciało 70 – letniego mężczyzny, który utonął podczas wędkowania; próby reanimacji nie przyniosły efektu a lekarz stwierdził zgon;
 • 24 wrzesień – na prośbę Policji SGRWN w Kościanie prowadziła przeszukanie wyrobiska po glinie w okolicy Przysiek Polskiej, gdyż istniało podejrzenie, że             w zbiorniku znajduje się zaginiony 2 dni wcześniej  52- letni wędkarz; po krótkich poszukiwaniach w toni przy dnie  płetwonurek natknął się na ciało mężczyzny po czym doholował je do brzegu; dalsze czynności prowadziła Policja i Prokurator;
 • 3 październik- strażacy interweniowali w Śmiglu na Placu Rozstrzelanych, gdzie alarm wszczęła czujka tlenku węgla w jednym z mieszkań; zagrożenie zostało potwierdzone; podczas interwencji w jednym z mieszkań strażacy zainstalowali czujkę, którą właścicielka mimo faktu jej posiadania dotychczas nie używała;
 • 14 październik – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej doszło do omdlenia kilkunastu osób; strażacy z KP PSP w Kościanie, OSP Śmigiel i OSP Nietążkowo wspólnie z ZRM poszkodowanym udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy; monitorowano także atmosferę w sali, w której doszło do zdarzenia jednak nie stwierdzono obecności żadnych substancji;
 • 18 październik – strażacy interweniowali w Głuchowie; z bloku mieszkalnego na rozstawiony wcześniej skokochron z dachu skoczyła 11- letnia dziewczynka; rozstawienie skokochronu uchroniło ją przed odniesieniem poważniejszych obrażeń; dziewczynka została przekazana pod opiekę ZRM;
 • 26 październik – na skrzyżowaniu dróg w Łuszkowie doszło do zderzenia samochodu osobowego i busa; pojazdami łącznie podróżowało 7 osób z czego 6 w busie; po zderzeniu oba samochody zjechały  z drogi na pole a większy z nich się przewrócił na bok; kobieta podróżująca  busem wypadła na pobocze, 5 osób opuściło wraki               o własnych siłach i  z pomocą świadków zdarzenia; wewnątrz busa pozostawała          1 kobieta, która będąc przytomna  nie była w stanie samodzielnie wyjść z przestrzeni pasażerskiej; strażacy po rozpoznaniu przystąpili do działań ratowniczych – przejęli od osób postronnych resuscytację krążeniowo – oddechową kobiety leżącej na poboczu, przystąpili do uwalniania rannej pozostającej  w samochodzie a pozostałych rannych zgromadzili w jednym miejscu, opatrując rany i udzielając wsparcia psychicznego; po 2 minutach do strażaków dołączyły siły Państwowego Ratownictwa Medycznego; ratownicy medyczni przeprowadzili segregację poszkodowanych ustalając ich priorytety transportowe; przejęli także działania przy najciężej rannej kobiecie; w miarę przybywania kolejnych zastępów straży pożarnych i zespołów ratownictwa medycznego sytuacja się stabilizowała; niestety lekarz stwierdził zgon kobiety, która w wyniku zderzenia prawdopodobnie wypadła z samochodu dostawczego; na miejsce wezwano także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego a strażacy wyznaczyli lądowisko oraz przyjęli śmigłowiec na miejscu; po zabraniu poszkodowanych z miejsca wypadku Policja pod nadzorem Prokuratora prowadziła czynności dochodzeniowe.; następnie strażacy z odcinka około 100 metrów musieli oczyścić jezdnię z pozostałości płynów eksploatacyjnych                      i rozrzuconych części obu pojazdów; w działaniach trwających niespełna 5 godzin udział wzięło 7 zastępów  straży pożarnych z KP PSP w Kościanie a także z jednostek OSP w Jerce, Krzywiniu i  Łuszkowie – łącznie 27 strażaków;
 • 6 listopad – w okolicach Jarogniewic zauważono ciało pływające w Kanale Mosińskim; strażacy za pomocą bosaka doholowali ciało do brzegu a następnie je wydobyli;
 • 13 listopad – na obwodnicy Kościana zderzyły się 2 samochody osobowe i 2 ciężarówki z których jedna przewoziła skroplony tlen; w wyniku uderzenia króciec jednego z zaworów uległ uszkodzeniu powodując rozszczelnienie cysterny; strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i  kontrolowali ulatnianie się gazu do atmosfery; na miejsce działań przybyła specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego z KM PSP w Lesznie;
 • 14 listopad – w Kościanie na ul. Św. Ducha strażacy po otwarciu mieszkania na prośbę rodziny odnaleźli ciało 83 – letniej kobiety;
 • 20 listopad – na obwodnicy Kościana doszło do najechania samochodu dostawczego na tył  naczepy ciągnika siodłowego; strażacy przez kilkanaście minut przy użyciu szerokiej gamy sprzętu hydraulicznego uwalniali zakleszczonego kierowcę dostawczego; po ewakuacji z pojazdu przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego; niestety ale 33 – latek zmarł po przewiezieniu do szpitala;
 • 7 grudzień – strażacy interweniowali podczas usuwania skutków 3 wypadków drogowych; w wyniku jednego z nich na drodze Jerka – Krzywiń śmierć poniósł 60 – letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym; pojazd z dużą prędkością uderzył w drzewo a kierujący  wypadł na pobocze; jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych  pomocy poszkodowanemu udzielał strażak z KM PSP w Poznaniu, jednak przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon;

 

 

ZAKUPY SPRZĘTU
ORAZ PRACE REMONTOWE I MODERNIZACYJNE w 2019 r.

Zakupiono nowy sprzęt na wyposażenie KP PSP. Z ważniejszych można wymienić:

 • rozbudowa systemu łączności radiowej – 204.801,15 zł
 • namiot pneumatyczny Gumotex GTX38 – 30.000,00 zł
 • mobilny symulator zagrożeń domu jednorodzinnego – 52.545,00 zł
 • moduł zagrożeń pożarowych w lesie i nad wodą – 18.000,00 zł
 • budowa systemu monitoringu KP PSP w Kościanie – 15.198,85 zł
 • zakup 5 skafandrów nurkowych SANTI Espace z wyposażeniem 30.000,00 zł
 • zakup 14 kompletów ubrań specjalnych DEVA – 65.212,14 zł
 • zakup 50 kpl. ubrań koszarowych – 9.225,00 zł
 • zakup 3 zestawów sortów mundurowych do służby przygotowawczej – 6.379,14 zł
 • zakup 6 ocieplaczy do skafandrów nurkowych – 2.804,40 zł
 • zakup sprzętu nurkowego do SGRWN – 4.866,00 zł
 • zakup krzeseł biurowych – 3.070,08 zł
 • uzupełnienie wyposażenia toreb medycznych R1 – 1.815,75 zł
 • zakup sprzętu informatycznego 1.965,24 zł
 • zakup sprzętu gaśniczego do pożarów lasów – 1.956,00 zł

Łączna wartość zakupionego sprzętu to ponad 442 tys. zł

 

 

Wykonano remonty:

 • remont korytarza I piętra KP PSP w Kościanie polegający na wykonaniu podwieszanego sufitu, wymianie drzwi wejściowych oraz wymianie glazury na podłodze i szpachlowaniu ścian – 24.337,00 zł
 • remont systemu domofonowego oraz kontroli dostępu do budynku KP PSP w Kościanie – 16.196,00 zł
 • remont bazy nurkowej SGRWN w Starkowie

 

Łączna wartość prac remontowo – modernizacyjnych to ponad 40 tys. zł.

 

Zakupy sprzętu oraz prace remontowo – modernizacyjne finansowano z budżetu Komendy, budżetu KW PSP w Poznaniu, z udziałem dotacji WFOŚiGW a także za pośrednictwem Funduszu Wsparcia na co złożyły się środki pozyskane od samorządu Powiatu Kościańskiego a także z samoarządów miasta Kościana, gm. Czempiń, Kościan, Krzywiń i Śmigiel.

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA
w 2019 r.

 

W 2019 roku sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie realizując zadania kontrolno-rozpoznawcze przeprowadziła ogółem 62 kontroli, w tym:

 • obiekty użyteczności publicznej – 66 kontroli (48,5% liczby przeprowadzonych kontroli),
 • obiekty zamieszkania zbiorowego – 8 kontroli (5,9%),
 • obiekty mieszkalne wielorodzinne – 3 kontrole (2,2%),
 • obiekty produkcyjne i magazynowe – 55 kontroli (40,4%),
 • gospodarstwa rolne – 1 kontrola (0,7%).
 • obiekty resortu leśnictwa – 3 kontrole (2,2 %),

 

Funkcjonariusze sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych dodatkowo przeprowadzili 8 wizji lokalnych, a także wydali 34 opinie w zakresie spełnienia wymagań przeciwpożarowych.

 

W czasie wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono ogółem 222 nieprawidłowości (w tym 6 będących podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi), kontrolując łącznie 224 obiekty.

 

W zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów najwięcej nieprawidłowości dotyczyło:

 • stanu instalacji użytkowych,
 • stanu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych,
 • ustaleń przeciwpożarowych zawartych w instrukcjach technologiczno-ruchowych

i bezpieczeństwa pożarowego,

 • zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru i dróg pożarowych.

 

W 2019 roku wpłynęło 113 wniosków o dokonanie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. W stosunku do 17 z nich Komendant Powiatowy PSP w Kościanie zajął stanowisko na piśmie, wnosząc sprzeciw bądź uwagi wobec zamiaru przejęcia do użytkowania 2 obiektów.

Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości przez właścicieli, zarządzających i użytkowników obiektów lub terenów, komenda wszczęła 49 postępowań nadzorczo-egzekucyjnych, w ramach których:

 • wydano 43 decyzje administracyjne,
 • nałożono 1 grzywę w drodze mandatu karnego,
 • 1 sprawę skierowano do prokuratury,
 • 1 sprawę skierowano do sądu rejonowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie czynności kontrolno-rozpoznawczych w latach 2013 – 2019

Lp. Czynności kontrolno-rozpoznawcze 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1. Ilość przeprowadzonych kontroli: 134 115 155 173 162 145 136
  w tym sprawdzających 56 52 53 35 76 37 45
2. Ilość skontrolowanych obiektów: 315 247 362 367 317 246 220
3. Ilość ujawnionych nieprawidłowości 236 135 225 259 162 311 222

4.

Ilość pożarów 128 178 162 141 165 198 168

 

Przeprowadzone kontrole

Lp. Czynności kontrolno-rozpoznawcze 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.

Ilość kontroli: 134 115 155 173 162 145 136
a) Obiekty użyteczności publicznej 66 56 76 89 80 64 66
b) Obiekty zamieszkania zbiorowego 5 6 12 4 7 12 8
c) Obiekty mieszkalne wielorodzinne 4 3 5 5 7 7 3
d) Obiekty produkcyjne i magazynowe 49 44 44 66 53 54 55
e) Gospodarstwa rolne 6 3 8 7 13 5 1
f) Lasy 4 3 4 2 2 3 3

 

Skontrolowane obiekty

Lp. Czynności kontrolno-rozpoznawcze 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.

Ilość skontrolowanych obiektów 315 247 362 367 317 246 220
a) Obiekty użyteczności publicznej 76 59 98 112 91 73 70
b) Obiekty zamieszkania zbiorowego 14 8 34 11 22 29 22
c) Obiekty mieszkalne wielorodzinne 57 14 28 40 26 17 8
d) Obiekty produkcyjne i magazynowe 129 143 115 162 102 110 113
e) Gospodarstwa rolne 30 16 75 35 70 8 1
f) Lasy 9 7 12 7 6 6 6

 

 

Stwierdzone nieprawidłowości w obiektach

Lp. Czynności kontrolno-rozpoznawcze 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.

Ujawnione nieprawidłowości 236 135 225 259 162 311 222
a) Obiekty użyteczności publicznej 77 63 116 122 69 81 101
b) Obiekty zamieszkania zbiorowego 5 1 1 7 24 20 6
c) Obiekty mieszkalne wielorodzinne 6 1 14 14 11 12 12
d) Obiekty produkcyjne i magazynowe 132 63 52 90 42 191 103
e) Gospodarstwa rolne 15 7 40 26 16 7 0
f) Lasy 1 0 2 0 0 0 0

DOTACJE DLA JEDNOSTEK OSP w 2019 r.

 

Dotacja budżetu państwa dla jednostek OSP w KSRG w 2019 r. wyniosła 70.240,00 zł z czego jednostki zakupiły między innymi: ubrania specjalne, sprzęt ochrony dróg oddechowych, środki ochrony indywidualnej, obuwie specjalne, latarki, mierniki wielogazowe, lekkie ubrania ochrony przeciwchemicznej, sprzęt hydrauliczny oraz wymiana bram garażowych.

Łączna wartość zakupów i remontów w ramach dotacji KSRG wyniosła 76.394,00 zł.

 

Dotacja MSWiA dla jednostek OSP poza KSRG w 2019 r. wyniosła 96.170,00 zł z czego jednostki OSP zakupiły między innymi: sprzęt łączności radiowej, parawany zabezpieczające, detektor prądu, sprzęt i armaturę wodną,  pompę do wody, zbiornik przenośny do wody, sprzęt ochrony dróg oddechowych, środki ochrony indywidualnej. Jednostki OSP Gorzyce, OSP Łuszkowo i OSP Borowo otrzymały dotacje na remonty strażnic.

Łączna wartość zakupów i remontów w ramach dotacji MSWiA wyniosła 101.187,43 zł.

 

Dotacja „Dofinansowanie jednostek OSP” tzw. 5000+ wyniosła 310.000,00 zł z czego jednostki zakupiły między innymi: umundurowanie wyjściowe i koszarowe, 3 sztandary, obuwie strażackie, zestawy dydaktyczne i sprzęt teleinformatyczny, przeszkody i sprzęt do zawodów, fantoma do ćwiczeń, wykonano również naprawy sprzętu.

Łączna wartość zakupów i remontów w ramach dotacji 5000+ wyniosła 319.009,24 zł.

 

W roku 2019 zrealizowano również dofinansowanie do obozów MDP dla jednostek OSP z terenu powiatu Kościańskiego – dotacja wyniosła 25.900,00 zł

Łączna wysokość wydatków związanych z obozami MDP wyniosła 49.467,03 zł.

NAJWAŻNIEJSZE ĆWICZENIA w 2019 r.

 

 • 13 kwiecień – odbyła się VI edycja ćwiczeń wielostanowiskowych; tym razem przygotowano 5 stanowisk ćwiczebnych na terenie miasta i gminy Śmigiel; motywem przewodnim było udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dzieciom;
 • 29 sierpień – na terenie Podziemnego Magazynu Gazu w Bonikowie odbyły się ćwiczenia aplikacyjne; oprócz przedstawicieli jednostek ochrony przeciwpożarowej      i służb zakładu w ćwiczeniach udział wzięły podmioty i służby  samorządowe, zarządzania kryzysowego, ochrony środowiska oraz Policja;
 • 5 wrzesień – w Odazotowni Gazu PGNiG – w Grodzisku odbyły się ćwiczenia, w których udział wziął kościański pluton  Wielkopolskiej Brygady Odwodowej składający się z zastępów KP PSP w Kościanie oraz wozów bojowych jednostek OSP Śmigiel, Racot i Krzywiń;
 • 12 wrzesień – na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Pre zero” w Piotrowie Pierwszym odbyły się ćwiczenia gaśnicze i ewakuacyjne;
 • 9 grudzień – na drodze S-5 w pobliżu węzła „Czempiń” przeprowadzono ćwiczenia, w których oprócz jednostek ochrony przeciwpożarowej udział wzięły  także Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i służby drogowe GDDKiA;
 • 14 grudzień – na drodze ekspresowej przeprowadzono ćwiczenia polegające na zweryfikowaniu rzeczywistej dostępności poszczególnych odcinków drogi oraz możliwości organizowania i prowadzenia działań ratowniczych.

SZKOLENIA dla CZŁONKÓW OSP 2019

 

 • 5 kwiecień – odbyło się szkolenie teoretyczne z zakresu współpracy z LPR; w szkoleniu udział wzięło 11 strażaków OSP z jednostek włączonych do ksrg;
 • 27 luty – 14 maj – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP; egzamin pozytywnie zdało 32 uczestników szkolenia;
 • 21 – 30 listopad – szkolenie kierujących działaniami ratowniczymi dla członków OSP, szkolenie ukończyło 20 druhów;
 • 24 październik – 17 grudzień – szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP; egzamin pozytywnie zdało 29 uczestników szkolenia.

SZKOLENIA PSP 2019

 

 • strażacy z KP PSP w Kościanie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z gaszenia pożarów wewnętrznych, ratownictwa wodnego, awarii gazociągów wysokiego ciśnienia, z zakresu segregacji w zdarzeniach mnogich i masowych dla powiatowych koordynatorów ratownictwa medycznego, budowania i wykorzystania układów pompowych na potrzeby zaopatrzenia wodnego;
 • 1 osoba ukończyła zaoczne studia inżynierskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej;
 • 1 osoba ukończyła Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu;
 • 6 osób ukończyło szkolenie teoretyczne z zakresu współpracy z LPR;
 • 28 osób zdało egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie ratownika medycznego kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • 3 osoby ukończyły kurs z zakresu działań ratownictwa technicznego w zakresie podstawowym wykonywanych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego;
 • 3 osoby ukończyły szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy pojazdami uprzywilejowanymi w PSP;
 • 1 osoba ukończyła szkolenie z zakresu segregacji podczas wypadków mnogich i masowych;
 • 2 osoby ukończyły szkolenie z zakresu topografii oraz systemu globalnej lokalizacji satelitarnej (GPS);
 • 1 osoba ukończyła szkolenie e-learningowe realizowane w ramach projektu Unii Europejskiej „Firefighters Plus – straż pożarna jako podmiot modelowy w integracji społecznej”;
 • 2 osoby ukończyły kurs patofizjologii nurkowania;
 • 3 strażaków kurs młodszego nurka MSWiA;
 • 3 strażaków ukończyło kurs nurka MSWiA;
 • 1 osoba ukończyła szkolenie z zakresu obsługi sonarów do celów poszukiwawczych;
 • 1 osoba ukończyła szkolenie dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych;
 • 1 osoba ukończyła szkolenie  z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym;
 • 3 osoby ukończył kurs hakowego sygnalisty.

 

Działalność informacyjna i promocyjna

 

 • Przedstawianie  bieżących  wydarzeń  a także materiałów propagandowo – edukacyjnych – przygotowano i zamieszczono 66 materiałów dotyczących bieżących wydarzeń. W zależności od pory roku i rodzaju zagrożeń aktualizowano „banery” ostrzegawcze oraz promujące różne akcje.;
 • Współpraca z lokalnymi mediami w celu przedstawiania działań ratow­niczych jednostek ochrony prze­ciwpożarowej, specyfiki służby i przekazywania doraźnych materiałów propagandowych i edukacyjnych – łącznie opracowano i przekazano 49 kompletów  materiałów;
 • „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Bezpieczne wakacje”, „Otwarta strażnica” –  łącznie 123 różne wydarzenia edukacyjne. W akcje promocyjno-edukacyjne włączały się lokalne media, dzięki którym przekaz  docierał do szerszej  rzeszy społeczeństwa;
 • Promocja zawodu strażaka;
 • „Spokrewnieni służbą”, 2 akcje krwiodawstwa zorganizowane wspólnie z KP Policji, Fundacją „Votum” i ZOP ZOSP;
 • Uczestniczono w akcjach „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi” , „Enea dla pokoleń – wspólnie o bezpieczeństwie”, „Bezpieczny Senior”, „Pudełko życia”.
 • 2 październik – Starosta Kościański Henryk Bartoszewski przekazał na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Kościanie mł. bryg. Roberta Natunewicza 65 czujek tlenku węgla; to już kolejny rok z rzędu kiedy strażacy znajdują wsparcie dla swoich poczynań profilaktycznych, które prowadzą w związku z sezonem grzewczym; zakupione czujki będą dystrybuowane wśród mieszkańców powiatu kościańskiego podczas akcji edukacyjno–promocyjnych, których głównym celem jest poprawa świadomości o najczęściej spotykanych zagrożeniach w związku z sezonem grzewczym oraz zachęcanie do instalowania czujek w domach i mieszkaniach;
 • 30 października KP PSP w Kościanie otrzymała „Mobilny symulatora zagrożeń pożarowych – budynek jednorodzinny” wraz z modułem zagrożeń pożarowych w lesie oraz bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą. Pozyskanie mobilnego symulatora zagrożeń uatrakcyjniło organizowane akcje prewencyjno–edukacyjne,  wzmocniło przekaz i uzmysłowiło nie tylko najmłodszym z jakimi zagrożeniami można spotkać się przebywając w domu lub wypoczywając nad wodą.
 • Na bieżąco współpracowano z przedstawicielami prasy radia i telewizji podczas prowadzenia działań ratowniczych.

Podsumowanie i wnioski roku 2019

 

 • w minionym roku ilość  pożarów w budynkach  mieszkalnych zwłaszcza sadzy w przewodach kominowych pozostała na niezmienionym poziomie co może świadczyć o tym, że  społeczeństwo zaczyna rozumieć zagrożenia jakie wynikają w dużej mierze ze stosowania opału złej jakości oraz spalania śmieci;
 • istotnym wsparciem jednostek ochotniczych straży pożarnych były dofinansowania ich działalności kierowane przez poszczególne samorządy a także za pośrednictwem dotacji. Łączne środki przekazane w ramach dotacji KSRG, MSWiA, 5000+ i na obozy MDP wyniosły 502.310 zł i pozwoliły na doposażenie jednostek w potrzebny sprzęt ratowniczy a to z kolei przekłada się na poziom szerokorozumianego bezpieczeństwa a także komfort pracy  i bezpieczeństwo ratowników;
 • ważnym zadaniem zrealizowanym w 2019 roku była modernizacja systemu łączności radiowej. Po modernizacji usunięto praktycznie tzw. „białe plamy” na mapie zasięgu stacji bazowej. Modernizacja systemu łączności daje także społeczeństwu możliwości  alarmowania służb ratowniczych  w sytuacji awarii lub zniszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej. W realizację  tego zadania zaangażowano tylko i wyłącznie środki finansowe przekazane przez samorząd powiatowy i samorządy gminne co umożliwiło wykonanie modernizacji w jednym etapie, w ciągu jednego roku;
 • szereg akcji edukacyjno – propagandowych przyczyniło się do popularyzacji wyposażania domów i mieszkań w czujki tlenku węgla i dymu; w minionym roku w prawie 95% przypadków o zagrożeniu alarmowały właśnie czujki; zakup mobilnych symulatorów zagrożeń wzmocni przekaz kierowany do społeczeństwa w ramach prowadzonych akcji prewencyjno – edukacyjnych
 • następuje systematyczna poprawa wyposażenia Komendy w sprzęt ratowniczy. Poprawie ulega też wyposażenie osobiste strażaków. Pozyskanie nowych sprzętu ratowniczego a także sprzętu ochronnego      i zabezpieczającego stwarza ratownikom komfort pracy w ekstremalnie trudnym środowisku. Zakupy i wymiana wyposażenia Komendy w tym także pojazdów musi jednak odbywać się systematycznie, tak by nie  dochodziło do  kumulacji wydatków w następnych latach.
 • wsparcie finansowe skierowane do jednostek OSP w postaci dotacji KSRG, MSWiA oraz „Programu Dofinansowania Jednostek OSP 5000+” wraz z zaangażowaniem samorządów umożliwia sukcesywną poprawę wyposażenie jednostek w sprzęt ratowniczy a także podnosi komfort i bezpieczeństwo ratowników;
 • w związku z zawiłościami  i niejasnościami   formalno – prawnymi działania kontrolne prowadzone przez służby, inspekcje i straże  wobec podmiotów zajmujących się gromadzeniem odpadów i ich zagospodarowaniem, muszą być skoordynowane i prowadzone wspólnie;
 • wartość pojazdów i sprzętu ratowniczego winna skłaniać do rozważenia możliwości

ubezpieczenia w zakresie AC.

 

Najważniejsze plany i zamierzenia na 2020 rok

 

 • Zakupy sprzętu, wyposażenia i ochron osobistych współfinansowanych z WFOŚIGW;
 • Zakup sprzętu teleinformatycznego i łączności gwarantującego zachowanie ciągłości funkcji operatorskiej i dyspozytorskiej stanowiska kierowania;
 • Dalsze kadrowe i sprzętowe wzmocnienie SGRWN;
 • Kontynuacja wspólnych działań profilaktycznych i edukacyjnych w ramach kampanii  społecznych i edukacyjnych;
 • Podejmowanie inicjatyw w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych;
 • Przygotowanie koncepcji finansowania zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego w 2021 r.
 • Wdrożenie kolejnych jednostek OSP do wykonywania zadań związanych z zaopatrzeniem w wodę do celów gaśniczych;
 • Kontynuacja remontu pomieszczeń socjalnych podziału bojowego, pomieszczeń  biurowych, placu Komendy i budynku garażowo – warsztatowego;
 • kontynuacja starań o gruntowaną modernizację garażu głównego, placu manewrowego i budynku warsztatowo – magazynowego.

 

skrót podsumowania za 2019

 

źródło:PSP Kościan

Najnowsze artykuły